Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

Thứ hai - 04/12/2017 22:40

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

  SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                           
       Số: 15/ KH -TC                               Di Linh, ngày 23   tháng 11  năm  2017


KẾ HOẠCH
Công tác pháp chế năm học 2017 - 2018


Thực hiện Kế hoạch số 2257/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về công tác pháp chế năm học 2017 - 2018;
Căn cứ nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế  của nhà trường năm học 2017 -2018. Trường  THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ làm công tác pháp chế.
- Nâng cao nhận thức của CBCCVC trong việc tìm hiểu và thự hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tuân thủ và thực hiện đúng những quy định về pháp chế nhằm xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, nghiêm tục tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Yêu cầu
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phổ biến, gióa dục pháp luật trong nhà trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL; lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
5. Tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư Pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư Pháp giai đoạn 2015-2020.
III. Nhiệm vụ cụ thể
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
 - Phân công CB-GV-NV  phụ trách công tác pháp chế của nhà trường (theo quyết định).
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2. Hoạt động, tổ chức pháp chế
 2.1. Về công tác xây dựng pháp luật
- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
- Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.
2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.
- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.
2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Lồng ghép trong họp Hội đồng, sinh hoạt Tổ, sinh hoạt lớp, tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Giao1 dục và Đào tạo, Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
- Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội,… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
- Phối hợp Đoàn thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CB-GV-NV và HS của nhà trường.
- Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.
2.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường.
- Thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng theo qui định
2.5. Về công tác bồi thường của Nhà nước
Căn cứ vào tình hình thực tế, định kỳ 6 tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục theo quy định.
2.6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
- Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
- Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.
 
III. Lịch hoạt động nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế
Tháng Nội dung triển khai Người thực hiện
 
 
11/2017
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Phướng hướng,  nhiệm vụ pháp chế năm học.
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh ( Luật ATGT;  ngày PLVN, phòng cháy chữa cháy).
- Lãnh đạo trường.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- Lãnh đạo trường
 
 
12/2017
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Xây dựng tủ sách pháp luật.
- Tổ chức Hội thi "Sức khỏe sinh sản vị thành niên"
- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017. Tổ chức Hội thi kiến thức PCMT và HIV/AIDS.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh (ma túy; phòng chống AIDS).
- ĐTN, GV môn GDCD,GVCN.
- Tổ công tác PC- - - Tổ công tác PC.
- ĐTN.
 
 
- ĐTN, GV  bộ môn GDCD,GVCN.
 
 
 
01/2018
- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Triển khai Luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh thông qua bộ môn GDQP-AN.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Tổng kết công tác PCMT, ATGT năm 2017.
- Tổ công tác PC.
- Lãnh đạo trường.
 
-  GV GDQP-AN.
 
- ĐTN, GVBM.
- ĐTN, Tổ PC.
 
 
02/2018
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai Quy chế cho điểm và xếp loại học sinh tới cán bộ, giáo viên và học  sinh.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Nộp báo cáo về SGD.
- Tổ chức hoạt động vui xuân mừng Đảng mừng xuân.
- Tổ công tác PC.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- ĐTN, GVBM.
-Lãnh đạo trường.
- ĐTN, GVCN.
 
 
 
3/2018
- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2018 do sở tổ chức.
- Phòng chống bạo lực học đường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2018 ,kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ công tác PC.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- ĐTN.
 
- GV môn GDCD.
- ĐTN, Công đoàn.
 
 
4/2018
- Triển khai công tác hướng nghiệp, công tác tư vấn thi Đại học, Cao đẳng, THCN cho học sinh khối 12, các qui định của Bộ GD&ĐT về thi ĐH,CĐ,THCN.
- Triển khai qui định về Chuẩn GV, Chuẩn hiệu trưởng.
-ĐTN, GVCN 12.
 
 
- Lãnh đạo trường.
 
 
5-6/2018
 
 
- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống ( phòng chống đuối nước).
- Triển khai nguồn tài liệu từ mạng Internet ( thư viện pháp luật).
- Triển khai qui chế kỳ thi quốc gia THPT.
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2017-2018.
- Nộp báo cáo về SGD.
- Tổ công tác PC.
 
- ĐTN.
- GVCN.
- Lãnh đạo trường.
- Tổ công tác PC.
 
- Lãnh đạo trường.
IV. Tổ chức thực hiện
 - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và thực hiện báo cáo cuối năm học (trước 30/5/2018)  theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trên đây là kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 của trường THPT Trường Chinh. Yêu cầu các toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên  và học sinh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời trực tiếp về Hiệu trưởng để được hướng dẫn, giải quyết./.    
 
Nơi nhận:                                                              
          - CB-GV-CNV và HS toàn trường;
          - Website trường;                                                             
          - Lưu VT.                                     
                                                                                         
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đặng Thanh Lê
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                           
       Số: 14/ QĐ -TC                               Di Linh, ngày 09   tháng 11  năm  2017
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ pháp chế trường THPT Trường Chinh năm học 2016-2017
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Căn cứ điều 19, điều 20 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;   
Thực hiện Hướng dẫn số 2710/SGDĐT-PCHSSV  ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn  nhiệm vụ năm học 2017-201 về công tác pháp chế;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Tổ pháp chế trường THPT Trường Chinh năm học 2017-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Đặng Thanh Lê, Hiệu trưởng, Tổ trưởng;
2. Ông Hồ Quang Tuyến, Phó hiệu trưởng, Tổ phó;
3. Ông Lưu Văn Hanh, Phó hiệu trưởng, Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng tổ Toán Tin, Tổ viên;
5. Ông Dương Văn Hòa, Bí thư Đoàn trường, Tổ viên;
6. Ông Đỗ Quang Đông, Thư ký hội đồng, Tổ viên;
7. Ông Phạm Văn Chinh, Tổ trưởng tổ Hóa-TD-QP, Tổ viên;
8. Bà Ka Moul Huy, Tổ trưởng tổ Sinh-Lý, Tổ viên;
9. Bà Phan Thị Lệ Huyền, Tổ trưởng tổ Ngữ văn-Sử-Công dân, Tổ viên;
10. Bà Lê Thị Vân, Tổ trưởng tổ Tiếng anh-Địa, Tổ viên;
11. Bà Đoàn Thị Trọng, Tổ trưởng tổ Văn phòng, Tổ viên.
Điều 2: Tổ pháp chế trường học có nhiệm vụ:
- Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của các cơ quan cấp trên theo yêu cầu;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị cho cán bộ, giáo viên, học sinh; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và đề xuất xử lý vi phạm;
- Rà soát, tham mưu việc ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, đến đúng qui định;
- Các nội dung khác liên quan đến hoạt động pháp chế trường học.
Điều 3: Các tổ chức và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                         
   Nơi nhận :                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT;
- Như điều 1;
- Website trường;                                                               
- Lưu VT.                                                                                       Đặng Thanh Lê
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây