Kế hoạch năm học và Nghị quyết sau HNCCVC năm 2018

Thứ hai - 01/10/2018 23:23

Kế hoạch năm học và Nghị quyết sau HNCCVC năm 2018

       SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
   Số 03 /KH-THPTTC                                           Di Linh , ngày 28 tháng 9 năm 2018
 
CHÍNH THỨC
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
 
           NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Năm học 2018-1019 là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, là năm thứ 6 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”. Cũng là năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ công văn 1689/SGDĐT – GDTrH ngày 6/9/2018 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019.
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
           Căn cứ vào hướng dẫn số 16773/SGDĐT- CĐN ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Lâm đồng về việc hướng dẫn thực hiện hội nghị cán bộ ccvc năm học 2018 - 2019;
           Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và điều kiện thực tế của trường THPT Trường Chinh;
Hội đồng sư phạm trường THPT Trường Chinh đề ra kế họach thực hiện nhiệm vụ của năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
A/ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2017-2018
I> Những mặt đạt được:
Năm học 2017 - 2018 được sự chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, trường THPT Trường Chinh đã đạt được một số kết quả sau:
1.Chất lượng giáo dục:
   a. Đối với học sinh.
+ Về học lực:
-  Loại giỏi: 9,06 % (Giảm 1,38 % so với năm học trước; NH 2016-2017: 10,44 %).
-  Loại khá: 49,33% (Tăng  1,27 % so với NH trước; NH 2016-2017: 48,06%).
-  Loại TB: 35,36 % (Giảm 1,18 % so với năm học trước; NH 2016-2017: 36,54 %).
- Lên lớp thẳng: 96,88% (Giảm 0,65% so với năm học trước; NH 2016-2017:        97,53%).
- Thi lại: 5,2% ( Tăng 0,95% so với năm học trước; NH 2016-2017: 4,25%).
- Lưu ban: 2,08%  (Tăng 0,85 so với năm học trước;  NH 2016-2017: 1,23%).
- Lên lớp sau thi lại: 98,37 % (Tăng 0,85% so với năm học trước; NH 2016-2017: 97,52%).
 - Bỏ học: 4,67% (Tăng 2,09 % so với năm học trước;  NH 2016-2017: 2,58%).
+ Hạnh kiểm:
- Tốt:   70,13% ( Tăng 6,53%  so với năm học trước;  NH 2016-2017: 63,6%).
- Khá: 24,07%  (Giảm  4,33%  so với năm học trước; NH 2016-2017: 28,4 % ).                            
- TB:     5,79%  (Giảm  1,35%  so với năm học trước; NH 2016-2017: 7,14%).
 - Yếu:   0%  ( Giảm  0,82%  so với năm học trước;  NH 2016-2017: : 0,82% ).
+ Học sinh giỏi cấp tỉnh: 13 giải:
* Môn Toán: 03 giải KK,  ( Năm học 2016-2017: 0)
* Môn Vật lý: 02 giải. Trong đó có 01 giải ba, 01 giải KK ( Năm học 2016-2017:0).
* Môn Hóa: 02 giải KK, ( Năm học 2016-2017:01 giải Ba).
* Môn Sinh: 01 giải KK, ( Năm học 2016-2017:01 giải nhì).
* Môn Văn: 03 giải  trong đó có 02 giải 3 và 01 KK, ( Năm học 2016-2017:02 giải  nhì và 01 giải ba).
* Môn Sử: 01 giải ba, ( Năm học 2016-2017:02 giải kk).
* Môn Địa: 01 giải KK, ( Năm học 2016-2017: 0).
+ ĐHTDTT cấp tỉnh: 06 giải : 03 bạc và 03 đồng (Năm học 2016-2017: Sở không tổ chức ).
+ Cuộc thi luật gia tương lai: 01 giải nhất Quốc gia em Lê thị Phương Liên 10A1.
+ Cuộc thi  “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia đạt 04 giải kk.     
+ Cuộc thi KHKT cấp tỉnh: 01 giải kk do cô: Nguyễn thị Thu hướng dẫn    .
+ Cuộc thi tin học văn phòng cấp Quốc gia: 02 giải nhì và 01 giải kk do cô Nguyễn thị Thu Hoài hướng dẫn.
+ Học sinh đạt giải cấp Quốc gia: 0.
+ Về tỷ lệ tốt nghiệp: Đạt 100% ( Năm học 2016-2017 đạt 99,1 %)
   b. Đối với giáo viên
+ Giáo viên giỏi:  
- Cấp Tỉnh: Có 02 giáo viên dự  thi nhưng không đạt giải.
- Cấp trường: 03/07 GV được công nhận (Năm học 2016-2017: 06 GV cấp trường).
+ GVCN giỏi: Sở GD không tổ chức thi ( Năm học 2016-2017 cô Cao thị Nở được công nhận GVCN giỏi).
+ Sáng kiến:
- Cấp trường: 02 sáng kiến được công nhận (Năm học 2016-2017 công nhận 06)
- Cấp tỉnh: 0 (Năm học 2016-2017: 0).
+ Cuộc thi bài giảng điện tử E-Learning: Sở không tổ chức (Năm học 2016-2017 đạt 01 giải Khuyến khích cấp Quốc gia cô Vũ Minh Phương).
           c. Tham gia các hội thi và phong trào khác:        
          + Giải nhất đơn nũ bóng bàn cấp huyện: Cô Cao thị Nở;
          + Giải nhì đơn nũ bóng bàn cấp huyện: Cô Lê thị Ly Ngọc
          + Giải nhì bóng chuyền giao lưu 07 công đoàn;
          + Giải ba bóng bàn đôi nữ cấp tỉnh: Cô Ngọc và cô Nở
          +  Hội thi giải bóng chuyền cấp tỉnh: Dừng ở vòng loại.  
2> Kết quả cuối năm:
a. Tập thể:
- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tập thể trường: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Công Đoàn: Vững mạnh.
- Đoàn thanh niên: Vững mạnh ( được giấy khen của tỉnh Đoàn)
b. Cá nhân:
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0
- UBND tỉnh tặng Bằng khen: 0 đồng chí  (NH 2016-2017: 0 đồng chí).
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 đồng chí (NH 2016-2017: 06 đồng chí).
- Sở khen: 0 đồng chí (NH 2016-2017: 0 đồng chí).
- Lao động tiên tiến: 34 đồng chí (NH 2016-2017:  30 đồng chí).
3> Chỉ tiêu bộ môn cuối năm đạt được ( Có phụ lục kèm theo- Phụ lục 1)
II> Công tác phối hợp:
+ Sự phối hợp giữa lãnh đạo trường và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường khá tốt, đã duy trì tốt kỷ cương trường lớp, cảnh quan khuôn viên trường sạch, đẹp…đã góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Đại diện CMHS trường hoạt động tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh trong nhà trường.
+ Nhà trường và chính quyền địa phương đã thống nhất quy chế phối hợp nhằm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường THPT Trường Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2017-2018.
 III/ Những mặt hạn chế:
+  Về đạo đức thì tỷ lệ học sinh trung bình, yếu có giảm hơn năm học trước, song vẫn còn một bộ phận học sinh vi phạm nội quy trường lớp.
+ Giáo viên trẻ nhiều nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác; vì thế chất lượng giảng dạy chưa đồng đều và thiếu tính bền vững.
+  Mặt bằng dân trí thấp, tuyển sinh đầu vào lớp 10 thấp( hầu như lấy hết 100% học sinh tốt nghiệp THCS ở địa bàn tuyển sinh nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu) ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
+ Tình hình cơ sở vật chất của trường đảm bảo, song trang thiết bị phục vụ giảng dạy và làm việc của trường còn hạn chế, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục của trường trong những năm qua.
+ Một số ít phụ huynh học sinh chưa có điều kiện để quan tâm đến việc học của con em mình, nên việc liên hệ giữa nhà trường và CMHS còn gặp khó khăn trong việc giáo dục học sinh.
+ Công tác đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đã có nhiều cải tiến, thu thập thông tin từ nhiều nguồn nên việc đánh giá là khá chặt chẽ, đảm bảo công bằng, chính xác, tuy nhiên số lượng học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình còn nhiều ( 39 em) vẫn còn học sinh xếp loại kém về văn hóa(04 em)
B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019
I> Biên chế năm học:
1.  Học sinh:
Tổng số lớp: 18 lớp với 600 học sinh (Giảm 02 lớp và giảm 106 HS, năm học trước  706 em). Trong đó:       
+ Khối lớp 10: 06 lớp với  202 học sinh (các lớp học chương trình cơ bản).    
+ Khối lớp 11: 06 lớp với  194 học sinh (các lớp học chương trình cơ bản).
+Khối lớp 12: 06 lớp với  204 học sinh (các lớp học chương trình cơ bản).
  2. Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên /nữ: 53/35 (đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn):
+ Cán bộ quản lý: 03 (hiệu trưởng: 01; phó hiệu trưởng: 02).
+ Giáo viên đứng lớp/nữ : 42/29 ( có 41 đạt chuẩn, 01 thạc sĩ ).
+ Nhân viên /nữ : 8/6.
+ Giáo viên thiếu: không.
+ Trình độ lý luận chính trị: 0 cao cấp, 03 trung cấp, 01 đang theo học TC.
+ Tổng số đảng viên/nữ: 17/9. Trong đó, đảng viên chính thức/nữ: 14/8, đảng viên dự bị/nữ: 2/1.
3. Cơ sở vật chất: 
+ Khối phòng học: 24.
+ Khối phòng chức năng (bộ môn): 02 phòng, trong đó có 15 phòng dùng cho dạy và học, các phòng còn lại đều có trang thiết bị cho dạy học bằng CNTT.
+ Khối phòng hiệu bộ: 0..
+ Có sân chơi và sân tập thể dục, quốc phòng , nhà mái che cho học sinh, sân bóng đá mi ni, hồ bơi.
+ Có khu vệ sinh riêng cho CB-GV-CNV và học sinh( Tạm thời nhưng rất sạch sẽ).
+ Khuôn viên có cổng và tường rào bao quanh kiên cố.
+ Nước phục vụ sinh hoạt cho toàn trường đảm bảo đầy đủ.   
II> Thuận lợi và khó khăn:
1. Thuận lợi:
+ Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ một trong năm học 2017 -2018( Tự đánh giá).
+ Tất cả giáo viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết và có ý thức trách nhiệm cao.
+ Nề nếp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh được ổn định.
+ Đời sống giáo viên được ổn định nên đa số giáo viên đều an tâm công tác.
+ Đội ngũ giáo viên ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy
+ Chất lượng giáo dục của trường ngày một được nâng lên tạo được niềm tin của nhân dân và các cấp lãnh đạo ở địa phương.
+ Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc học buổi sáng và dạy thêm buổi chiều.
+  Được sự quan tâm sâu sắc của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, Huyện ủy Di Linh, Đảng ủy xã Hòa Ninh và Hội cha mẹ học sinh về phát triển trường lớp.                      
 2. Khó khăn:
+  Tình hình cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và các phòng làm việc của trường chưa nhiều, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
+ Giáo viên trẻ nhiều nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác; vì thế chất lượng giảng dạy chưa đồng đều và thiếu tính bền vững.
+ Một số ít phụ huynh nhận thức về việc học của con em mình còn yếu, còn phó thác trách nhiệm cho nhà trường, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và việc duy trì sĩ số học sinh của nhà trường.
C/ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019.
I> Mục tiêu
- Tiếp tục giữ vững tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng GD đạt cấp độ I.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 mà Bộ và Sở đã đề ra.
- Phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được trong những năm qua, duy trì và giữ vững trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn thì cần tập trung làm tốt 3 vấn đề sau:
+ Về đội ngũ: đảm bảo đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng thời không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
+ Về chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh: Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tập để tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỉ lệ học sinh yếu kém; tăng cường giáo dục kỹ năng sống , giá trị sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia.
+ Về cơ sở vật chất: Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường để có nguồn ngân sách xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia; tiếp tục trang bị thêm các thiết bị và đồ dùng dạy học cho các phòng học bộ môn …
II> Đổi mới các hoạt động giáo duc, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1.Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục
Tổ chức thực hiện tốt về chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục theo quy định.
a. Về giáo dục đạo đức :
* Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng( CT 10); chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiêu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông ( Giao cho tổ Văn-Sử- GDCD, Tiếng Anh- Địa phụ trách).
- Tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, trường và các văn bản khác.
- Giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản tập thể và cá nhân.
- Giáo dục lý tưởng, giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn; học để biết, học để hành động đúng, học để khẳng định mình (làm người), học để hòa nhập với cộng đồng. Chú trọng giáo dục truyền thống nhà trường gắn với truyền thống địa phương.
- Giáo dục kỹ năng sống, lối sống giản dị, tiết kiệm; giáo dục lòng nhân văn-nhân ái, tham gia hoạt động xã hội;
- Giáo dục đức tính trung thực; giáo dục nếp sống văn hóa, giao tiếp văn minh; đoàn kết thương yêu và giúp đỡ nhau; biết bảo vệ cái đúng , cái đẹp, đấu tranh chống những cái sai, cái xấu.
- Nâng cao ý thức về môi trường Xanh - Sạch - Đẹp-An toàn -Thân thiện.
* Chỉ tiêu:
- Học sinh xếp loại HK tốt, khá trên 95%
- Hạn chế tới mức thấp nhất học sinh xếp loại HK trung bình và yếu.
- Không để xảy ra trường hợp học sinh vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.
* Giải pháp:
Tất cả các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường đều có trách nhiệm quản lý và giáo dục học sinh:
- Các giáo viên chủ nhiệm cần nêu cao ý thức trách nhiệm: bám lớp, duy trì tốt sinh hoạt cuối tuần để kịp thời nắm bắt đặc điểm tình hình lớp, phân loại đúng đối tượng học sinh. Nắm vững tiêu chuẩn xếp loại đạo đức học sinh để cho việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh được chính xác, khách quan tạo ra tâm lý hứng thú cho học sinh.
- Tăng cường hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường.
- Chú trọng việc tổ chức các buổi hội thảo về phương pháp giáo dục đạo đức học sinh, tư vấn tâm lý lứa tuổi cho học sinh và tăng cường các biện pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục đạo đức học sinh.
- Giáo viên bộ môn cùng với việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng cần phối hợp với việc giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh; tăng cường biện pháp kỷ luật tích cực và tư vấn tâm lý lứa tuổi cho học sinh.
- GVCN đóng vai trò cực kỳ quan trọng  trong việc tư vấn mọi vấn đề cho học sinh của lớp, đặc biệt cùng với GVBM, Ban thi đua, Đoàn thanh niên phối hợp với cha mẹ học sinh để tác động tư tưởng, giáo dục những học sinh chây lười trong học tập và thường xuyên vi phạm nội quy trường lớp. Thường xuyên kiến nghị và đề xuất với lãnh đạo trường có giải pháp giúp đỡ những học sinh chây lười trong học tập và thường xuyên vi phạm nội quy trường lớp để các em tiến bộ trong học tập và trong tư tưởng đạo đức, hoặc đề nghị xử lý kỷ luật những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy của trường.
- Nhà trường cần động viên, khen thưởng kịp thời và xử phạt nghiêm minh, khách quan.
b. Về giáo dục văn hóa:     
* Nhiệm vụ:
- Thực hiện chương trình, nội dung,  kế hoạch theo quy định.
- Đẩy mạnh phong trào “Thi đua Dạy tốt- Học tập tốt” để vượt thành tích của năm học 2017-2018.
* Chỉ tiêu: có phụ lục kèm theo( Phụ lục 2)
* Giải pháp:
- Đối với Ban giám hiệu:
+ Thống nhất kế hoạch với tổ nhóm chuyên môn: trong năm học phải tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm được trên 30% giáo viên và kiểm tra chuyên đề được 100% giáo viên.
+ Tạo mọi điều kiện cho giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, mua sắm các sách hướng dẫn, sách nâng cao, đồ dùng thí nghiệm … Động viên giáo viên tích cực thăm lớp, dự giờ để học hỏi kinh nghiệm đồng chí, đồng nghiệp (mỗi học kỳ ít nhất 9 tiết).
+ Thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt các tổ nhóm chuyên môn: chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học, đặc biệt trao đổi công tác qua internet và trang mạng “ Trường học kết nối” … kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả về chuyên môn cho giáo viên.
+ Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo các chuyên đề liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy, và kiểm tra đánh giá học sinh qua đó để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn và xây dựng các chủ đề tích hợp, nhằm giáo dục học sinh về đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; lựa chọn và xây dựng các chủ đề liên môn nhằm giúp học sinh vận dụng  kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Đối với đội ngũ giáo viên:
+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: đảm bảo đủ ngày công  (số tiết theo quy định: 17 tiết/tuần), ký duyệt giáo án đúng quy định, ra vào lớp đúng giờ. Tuyệt đối không bỏ giờ. Hạn chế tới mức thấp nhất việc xin nghỉ nếu không có lý do chính đáng, nếu nghỉ phải viết giấy xin phép tổ trưởng và chủ động nhờ người dạy thay dạy đổi, nếu không bố trí được thì phải báo cáo tổ trưởng bố trí nhưng sau đó phải chủ động xếp lịch để dạy bù. Các đ/c giáo viên sẵn sàng tự giác và vui vẻ khi được phân công hoặc được giáo viên khác nhờ dạy thay.
+ Không ngừng nâng cao chất lượng giờ lên lớp: đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu trong việc soạn giáo án.
+ Hồ sơ chuyên môn đầy đủ.
+ Tự giác, tích cực viết sáng kiến (Không bắt buộc), tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, tham gia đầy đủ các hội thi do Trường và Sở tổ chức.
+ Tham gia tích cực ôn tập, luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia để vượt thành tích các năm học trước (Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia khối 12 vào tháng 9/2018, thi cấp tỉnh vào tháng 01/ 2019.
+ Bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2017, 2018 để giảng dạy và những thay đổi cuả Bộ GD&ĐT để ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
+ Phát hiện, khuyến khích và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học để làm ra sản phẩm dự thi “Cuộc thi sáng tạo trẻ” và “ Cuộc thi KHKT” cấp trường, tỉnh, Quốc gia.
+ Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường và cha mẹ học sinh về chất lượng giảng dạy của môn mình phụ trách ở các khối lớp.
+ Thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm để trao đổi, giáo dục học sinh khi các em bị điểm dưới trung bình hoặc vi phạm nội quy của trường trong tiết dạy mà mình phụ trách (GVCN cần cung cấp số điện thoại cho GVBM).
 - Đối với học sinh:
+ Nghiêm túc thực hiện tốt nội quy của nhà trường, của lớp.
+ Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Bộ, ngành phát động.
+ Tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập. Ra sức thi đua học tốt để đạt nhiều thành tích vượt thành tích của những năm học trước.
- Về cơ sở vật chất:
+ Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng bổ sung kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
+ Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực để kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ giáo viên cả về vật chất lẫn tinh thần.    
c) Hoạt động ngoài giờ lên lớp
* Nhiệm vụ:
- Đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.
- Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh (Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp, hoặc quy mô toàn trường; với các hình thức tổ chức chủ yếu: thực hành nhiệm vụ ở nhà, sinh hoạt tập thể, trò chơi, diễn đàn, giao lưu, hội thi, các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hội thảo, cắm trại, tham quan, thực địa, thực hành lao động, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ công đồng...).
* Chỉ tiêu:
- Thực hiện đúng phân phối chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với các khối( 2 tiết trên 1 tháng/1 lớp);
- Phấn đấu đạt hiệu quả cao qua các giờ lên lớp.
- Phấn đấu ở mỗi lớp có ít nhất 2 hoạt động trải nghiệm sáng tạo/một năm học.
* Giải pháp:
- Phân công giáo viên thực hiện GDNGLL theo chủ đề vào thứ 2 đầu tuần và mỗi tháng tổ chức 2 buổi( 2 tiết) vào tuần 2 và tuần 4 của tháng.
-Đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh:
* Đoàn trường lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, các hội thi với quy mô toàn trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện...  trong năm học.
* GVCN: Nghiên cứu tổ chức cho học sinh lớp thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: các trò chơi dân gian(100 trò chơi dân gian Việt Nam), hoạt động từ thiện giúp bạn vượt khó; tổ chức các hoạt động tham quan, thực địa ở khu vực địa phương( tham quan các vườn ca phê, sầu riêng, vườn cây ăn trái, trang trại, lao động gây quỹ lớp...)...
* GVBM: nghiên cứu tích hợp một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phù hợp với đặc thù của môn mình( đưa một số tiết học ra khỏi phạm vi lớp học); hướng dẫn học sinh thực hành nhiệm vụ ở nhà, làm các đồ dùng dạy học, các sản phẩm sáng tạo trẻ, sản phẩm sáng tạo kỷ thuật để tham gia hội thi “ Sáng tạo trẻ” và Cuộc thi KHKT” các cấp trong năm học...
d) Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề.
* Nhiệm vụ:
- Nâng cao nhận thức về lao động và ý nghĩa của việc hướng nghiệp dạy nghề.
- Tất cả học sinh của trường được học nghề theo quy định(chọn nghề Tin học và làm vườn).
- Duy trì môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”
* Chỉ tiêu:
- Về lao động: Duy trì và giữ vững cảnh quan nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp – An  toàn;
- Hướng nghiệp: dạy đủ các bài hướng nghiệp theo quy định của Sở cho các khối (đảm bảo đủ 1 tiết /1 lớp/ 1tháng), dạy vào tuần 3 của mỗi tháng vào tiết chào cờ, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh khối 12;
- Dạy nghề thực hiện theo đúng quy định của Sở, phấn đấu tỉ lệ 100% học sinh thi nghề và đạt kết quả cao.
* Giải pháp:
- Giáo viên chủ nhiệm trang bị cho các em ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn trường Xanh – Sạch – Đẹp – An  toàn.
+ Chú ý việc trang trí và giữ gìn vệ sinh của các lớp, của trường theo khu vực được giao. Đoàn trường thường xuyên kiểm tra xếp loại thi đua các lớp.
+ Các lớp trực tuần thực hiện đúng lịch và hoàn thành tốt công việc được giao.
- Đoàn trường tổ chức tốt các buổi diễn đàn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 giúp các em biết chọn nghề cho phù hợp với khả năng của mình;
- Các đ/c giáo viên được phân công giảng dạy môn tin học chịu trách nhiệm dạy nghề phổ thông, yêu cầu phải soạn giáo án đầy đủ đúng theo phân phối chương trình và đảm bảo đủ hồ sơ, kiểm tra đủ cơ số điểm. Tổ chức cho học sinh khối 11 tham gia thi nghề phổ thông trong tháng 4 theo lịch của Sở.
e) Giáo dục thể chất và quốc phòng
* Nhiệm vụ:
- Giảng dạy môn Thể dục, QPAN theo đúng kế hoạch bộ môn của trường.
* Chỉ tiêu:
- Thực hiện tốt chương trình học tập môn giáo dục quốc phòng;
- Thực hiện đúng chương trình môn thể dục và phấn đấu kết quả học sinh giỏi cao hơn năm trước.
* Giải pháp:
- Nghiêm túc thực hiện các nội dung của môn giáo dục quốc phòng trong trường THPT;
- Nhóm giáo viên Thể chất phải thống nhất nội dung chương trình và lên lịch cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường: sân tập, dụng cụ (đệm nhảy, hố nhảy … có thể luân phiên nhau);
- Tuyệt đối không cắt xén chương trình, nghỉ sớm quá 5 phút và đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện.
- Thành lập BCH quân sự của nhà trường( giao cho thầy Sơn tham mưu với Hiệu trưởng để thành lập BCH quân sự của nhà trường).
2. Đổi mới các hoạt động giáo dục
* Nhiệm vụ: Triển khai thực hiện các cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, “ Sáng tạo trẻ”, “Cuộc thi KHKT”, “Giáo viên dạy giỏi”, TDTT-ANQP... do trường và cấp trên phát động, tổ chức.
* Chỉ tiêu: Thực hiện tốt các cuộc thi, hội thi phải có giải cá nhân hoặc toàn đoàn.
* Giải pháp:
- Hội thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật: “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”:
+ Phát động trong học sinh và giáo viên;
+ Các tổ chuyên môn có ít nhất một ý tưởng- sản phẩm KHKT ( Phát động trong học sinh, hoặc hướng dẫn cho học sinh tìm ý tưởng và quá trình nghiên cứu).
+ Thời gian:
* Cấp tổ:  Hoàn tất chấm chậm nhất vào 26/10/2018.
* Cấp trường: Hoàn tất chấm chậm nhất vào 31/11/2018.
* Cấp tỉnh: Dự kiến trong tháng 12/2018.
- Hội thi “Sáng tạo trẻ”:
+ Phát động trong học sinh;
+ Giao cho Đoàn trường phát động hội thi, chỉ tiêu  mỗi lớp có ít nhất 01 sản phẩm;
+ Thời gian:
            * Chấm ý tưởng:  Hoàn tất chấm chậm nhất vào 15/11/2018.
            * Chấm sản phẩm cấp trường: Hoàn tất chấm chậm nhất vào 25/1/2019.
            * Nộp dự thi cấp huyện: Dự kiến trong tháng 3/2019.
- Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường:
+ Phát động trong giáo viên tích cực tham gia hội thi (những giáo viên đăng ký thi giáo viên giỏi cấp tỉnh và thi đua từ cấp sở khen trở lên thi bắt buộc phải dự thi);
+ Tổ chức Hội thi: Lãnh đạo trường + Ban giám khảo.
+ Thời gian:
* Đối với GV đăng ký thi giáo viên giỏi cấp tỉnh:  từ tháng 10-> tháng 11/2018. Hoàn tất hồ sơ dự thi cấp tỉnh gửi Sở trước ngày 30/11/2018).
*Đối với GV đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường: thi rải trong 4 tháng, tháng 10-11/2018, tháng 3-4/2019.
- Hội thi Sáng kiến:
+  Phát động trong toàn thể CB-GV-CNV  tích cực tham gia hội thi ( Không bắt buộc) từ 1/10/2018-> 20/1/2019;
+ Tổ chức chấm sản phẩm dự thi. Thành phần: Hội đồng khoa học cấp trường.
+ Thời gian chấm:
            *  Chấm cấp tổ: Hoàn tất chấm chậm nhất vào 27/1/2019.
            *  Chấm cấp trường: Hoàn tất chấm chậm nhất vào 31/1/2019.
            *  Hoàn tất hồ sơ và SK gửi dự thi cấp tỉnh trong tháng 2/2019.        
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
a) Đổi mới phương pháp dạy học
* Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “ Bàn tay năn bột”  và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp các môn để giảng dạy và giáo dục cho học sinh về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật( CT 10); giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục dân số- sức khỏe sinh sản vị thành niên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai...theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT
* Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện phương pháp đổi mới dạy học.
- Giao cho tổ Văn-Sử- GDCD; Tiếng Anh -Địa, thực hiện tốt việc lồng ghép và tích hợp các môn để giảng dạy và giáo dục cho học sinh về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật( CT 10); giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục dân số- sức khỏe sinh sản vị thành niên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai...theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT.  
* Giải pháp:
- Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh. Thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý; tập trung vào trọng tâm, vừa sức tiếp thu của học sinh; nhất là đối với bài học dài, bài khó, có nhiều kiến thức mới. Bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất của vấn đề .
- Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu; tác phong thân thiện, coi trọng việc khuyến khích, động viên học sinh học tập; tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm.
- Chú trọng đến công tác dạy thêm, phụ đạo cho học sinh cuối cấp thi tốt nghiệp và thi đại học (kỳ thi THPT Quốc gia) để học sinh đảm bảo kiến thức vượt qua kỳ thi quan trọng này.
- Bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng và hướng dẫn giảm tải chương trình các môn học của Bộ GD&ĐT để soạn giảng và giảng dạy cho phù hợp.
- Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới PP dạy và học. Khuyến khích GV sử dụng bài giảng điện tử, mỗi GV có ít nhất 2 tiết bài giảng điện tử được giảng dạy ở nhiều lớp trong năm học.
-Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm dưới nhiều hình thức như: tổ chức chuyên đề; dự giờ, thao giảng; rút kinh nghiệm tốt các giờ dạy.
- Sử dụng triệt để và có hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có, khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học có chất lượng và sử dụng lâu dài.
- Tập trung chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11,12 ngay trong tháng 7, khẩn trương  đầu tư bồi dưỡng cho học sinh giỏi khối 12 để dự thi chọn học sinh giỏi tham gia đội tuyển quốc gia vào 28/9/2018, tham dự hội thi học sinh giỏi tỉnh vào tháng 1 năm 2019.   
- Tập trung dạy thêm cho học sinh yếu kém để nâng cao tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng và hạn chế học sinh bỏ học vì có học lực yếu kém.
b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
* Nhiệm vụ: Tổ chức quán triệt và thực hiện về đổi mới hình thức tổ chức dạy học như: Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
* Chỉ tiêu:
- Thực hiện một số tiết đưa học sinh ra ngoài không gian lớp học hai tiết/mỗi môn /1 khối( hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh).
- Phấn đấu có giải về Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo trẻ.
* Giải pháp:
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.
- Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Giao cho tổ trưởng xem xét chỉ đạo giáo viên của tổ thực hiện một số tiết đưa học sinh ra ngoài không gian lớp học đảm bảo chỉ tiêu đề ra.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo trẻ của các cấp tổ chức trong năm học.
- Xây dựng kế hoạch và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập;
c) Về đổi mới kiểm tra, đánh giá
*  Nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt và tổ chức bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực của học sinh.
* Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực hiện tốt về đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh.
* Giải pháp:
- Chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc ở tất cả các khâu; đảm bảo khách quan, công bằng và đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh;
- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm; qua kiểm tra giáo viên định hướng năng lực phát triển của học sinh.
- Tổ trưởng chịu trách nhiệm về thống nhất câu trúc ma trận đề kiểm tra 15’;45’, thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy từng bài, từng chương của từng khối lớp. Đối với bài kiểm tra 15’ và 45’ giao cho giáo viên bộ môn tự kiểm tra theo quy định của Thông tư 58/2011/-BGDĐT, đối với bài thi học kỳ tiếp tục cách kiểm tra chung, rọc phách, chấm chéo đối với môn tự luận.
-  Đối với đánh giá thường xuyên với tất cả học sinh( kiểm tra miệng, kiểm tra 15’): đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc cho sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình( bài viết, bài trình chiếu, video, clip…), về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Quản lí điểm: giao cho giáo viên bộ môn tự nhập điểm nhưng tổ trưởng phải chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng bộ môn của tổ mình.       
- Tổ chức tốt các kỳ kiểm tra của trường, của Sở (theo lịch).
- Tiếp tục tổ chức đánh giá chuẩn CBQL và GV đúng theo hướng dẫn của SGD&ĐT.
III>Công tác xây dựng đội ngũ
1. Nhiệm vụ:
- Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, không ngừng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức tốt, đảm bảo “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
2.  Chỉ tiêu:
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phấn đấu có 04 thạc sĩ (hiện tại đã có 03 thạc sĩ, phấn đấu đến năm 2020 có thêm 01: Dương văn Hòa ).
- Tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đảm bảo đúng quy trình, phấn đấu có trên 30% giáo viên Xuất sắc, trên 50% giáo viên Khá, không có giáo viên xếp loại không đạt Chuẩn.
3. Giải pháp :
a) Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQL
- Tổ chức cho CB, GV, NV học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức, nhiệm vụ của năm học.
- Giới thiệu giáo viên học Trung cấp LLCT-HC;
- Bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;   
- Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, CBQL theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên;
- Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, CBQL theo hình thức tại chỗ như sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài học, Dạy học theo chủ đề tích hợp, …
- Đổi mới Hội thi GV dạy giỏi cấp trường; đổi mới và nâng cao sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức Hội giảng-Hội thảo khoa học cấp trường.
- Bồi dưỡng giáo viên về nội dung theo chuyên đề của Sở tổ chức như kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh theo định hướng phát triển năng lực...
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng các chuyên đề: Chuyên đề ôn thi Đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu bài học, Dạy học theo chủ đề tích hợp, Dạy học theo hướng tích hợp liên môn,  đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học, sử dụng hệ thống âm thanh...
- Phân công bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp;
- Bồi dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị, tiếng Anh, Tin học
- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
- Tạo điều kiện giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh.
- Xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên có phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, có lối sống trung thực, nâng cao ý thức xây dựng tập thể đoàn kết.
- Có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức Tiếng Anh cho CB-GV- CNV thi đạt chuẩn theo quy định.
b) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, CBQL
- Tổ chức học tập, quán triệt về đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Ngành về nâng cao chất lượng giáo dục.            
- Quán triệt đội ngũ giáo viên, CBQL: Sự thành đạt của trò là Hạnh phúc của người Thầy; đồng thời sẽ nâng cao Uy tín của bản thân và Thương hiệu nhà trường.
- Giao giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm về chất lượng, danh hiệu thi đua của học sinh, lớp trong năm trước. Theo dõi, so sánh với kết quả qua các kỳ kiểm tra chất lượng (cuối mỗi kỳ, thi thử THPT quốc gia) nhằm giúp giáo viên điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong giảng dạy để hiệu quả hơn, là tư liệu để xét thi đua trong học sinh và giáo viên.
- Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra về nền nếp, chuyên đề, dự giờ có báo trước hoặc không báo trước đối với giáo viên. Tăng cường kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Quán triệt và chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BDGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014, về việc sửa đổi, bổ sung Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng
c) Quy định đối với giáo viên:
- Về Hồ sơ chuyên môn theo Điều lệ trường trung học phổ thông và theo quy định của Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
- Về thao giảng: mỗi giáo viên dạy  ít nhất 1tiết/ 1 học kỳ ( tính luôn tiết thi GV giỏi và tiết được thanh tra).
- Về dự giờ: mỗi giáo viên dự ít nhất 9 tiết/ 1 học kỳ (riêng giáo viên tập sự dự giờ ít nhất 15 tiết/ 1 học kỳ).
- Về chuyên đề: phấn đấu mỗi tổ chuyên môn có 2 chuyên đề/ 1 năm học (1 chuyên đề về ôn thi đại học, học sinh giỏi, 1 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Riêng nhóm tiếng anh ít nhất 02 chuyên đề/ người/ năm).
- Về Giáo án (bài soạn) đảm bảo soạn đầy đủ, đúng phân phối chương trình, ký duyệt đúng lịch, đồng thời giáo án phải thể hiện tính khoa học, trí tuệ, đổi mới phương pháp dạy, phát huy được tính chủ động và năng lực của học sinh ( cho sử dụng giáo án chung của tổ, nhưng phải có chỉnh sửa từng năm để phù hợp với từng đối tượng của từng lớp mới. Giao cho tổ trưởng làm tờ trình xin sử dụng giáo án chung của năm học 2018-2019 sau khi đã điều chỉnh để đề nghị lãnh đạo trường phê duyệt ).
IV> Tăng cường cơ sở vật chất, tài chính
1. Nhiệm vụ:
- Thường xuyên mua, sửa chữa các thiết bị để phục vụ dạy-học, quản lý.
- Mua sắm thêm máy vi tính cho phòng tin học, các trang thiết bị khác để phục vụ dạy-học.
- Thực hiện nghiêm túc công văn 1541 của SGDĐT Lâm đồng về các khoản thu trong nhà trường từ CMHS.
- Cân đối ngân sách đảm bảo chi đủ trong năm học.
2. Chỉ tiêu:
- Phấn đấu các phòng học bộ môn phải được duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thực hành các môn: Tin, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, TD - QPAN ...
- Thực hiện công tác tài chính đảm bảo theo quy định hiện hành.
3. Giải pháp:
- Đầu năm học thực hiện rà soát, sắp xếp các thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học.
- Thường xuyên mua, sửa chữa các thiết bị để phục vụ dạy-học, quản lý.
- Đề nghị bổ sung thêm kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động dạy và học.
V> Đổi mới công tác quản lý giáo dục
1. Nhiệm vụ:
- Tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất ý chí trong hành động; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL và giáo dục học sinh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
2. Chỉ tiêu:
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học.
- Tổ chức nhận xét, đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng; nhận xét, đánh giá Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Phó Hiệu trưởng theo đúng hướng dẫn của các cấp. Phấn đấu: 100%  CBQL xếp loại xuất sắc.
3. Giải pháp:
- Thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự: Trong BGH: Phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; Phân công giáo viên theo trình độ năng lực; Phân công nhân viên nhiệm vụ cụ thể.
- Quản lý nhân sự, tài chính, học sinh bằng các phần mềm ứng dụng;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng đảm bảo khoa học, dân chủ, công khai và công bằng;
- Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin về trường Chuẩn quốc gia, Kiểm định chất lượng giáo dục;
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo Công khai-Dân chủ-Công bằng; phát hiện nhân tố điển hình; khảo sát và tôn vinh nhà giáo tiêu biểu;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của trường;
- Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CB, GV, NV, HS và khách đến công tác.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
VI> Công tác xã hội hóa giáo dục
1. Nhiệm vụ: Phối hợp để xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và quản lý giáo dục học sinh.
2. Chỉ tiêu:
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để thu hút được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và các lực lượng cùng chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục toàn diện của nhà trường;
- Kiện toàn hội khuyến học, tăng cường quỹ khuyến học và xây dựng quy chế hoạt động.
3. Giải pháp:
- Kiện toàn tổ chức Ban Đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, của lớp, tăng cường sự hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh . Mỗi năm họp phụ huynh học sinh 3 lần: đầu năm học, cuối học kỳ I, và cuối học kỳ II (riêng khối 12 thêm 1 lần vào tháng 3  trước khi thi THPT Quốc gia);
- Phối hợp tốt với UBND xã Hòa Ninh để quản lý giáo dục học sinh và đảm bảo ANTT cho trường học...
- Tham gia tốt các hoạt hoạt động do huyện tổ chức để các cơ quan trong huyện tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường cả về vật chất lẫn tinh thần;
- Lập Ban mà Hiệu trưởng là trưởng ban nhằm huy động quỹ xã hội hóa, để xây dựng cơ sở vật chất…
VII> Công tác phối hợp:
1. Nhiệm vụ:  phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2018-2019.
2. Chỉ tiêu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.
3. Giải pháp:
a. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường.
+ Công Đoàn:
- Phối hợp với Công đoàn trường đưa cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” làm mục tiêu phương hướng để tuyên truyền vận động CB - CNV tham gia tốt các phong trào thi đua.
- Quán triệt CB – GV - CNV nhà trường thực hiện tốt cuộc vân động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, góp phần ổn định nề nếp, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.                                                                                                                              
- Quan tâm chăm sóc đời sống cán bộ công nhân viên chức, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.
- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết và thống nhất cao, xây dựng “một bầu không khí làm việc vui tươi và hiệu quả ở nhà trường”.
- Phối hợp với Công đoàn trường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (Phát động phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, xếp loại, đề nghị các cấp khen thưởng đảm bảo công bằng, khách quan).
 + Đoàn thanh niên:
 - Duy trì tốt công tác thi đua bề nổi giữa các khối lớp nhằm đem lại trật tự kỷ cương trường học. Cuối năm khen thưởng đối với các lớp có thứ hạng Nhất, Nhì, Ba và KK.
- Duy trì tốt công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trường học.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch Trải nghiệm sáng tạo cho học sinh (Lên kế hoạch cụ thể với quy mô tổ chức toàn trường).
- Ngăn chặn và xử lý tình trạng “bạo lực học đường”, không cho ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường.
-Tuyên truyền cho Đoàn viên chấp hành tốt phong trào “Hai không và bốn nội dung”, chấp hành tốt những quy định về ATGT đường bộ.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hội thi và phong trào Đoàn… để tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh của trường.
+  Ban Đại diện CMHS trường:
- Tuyên truyền tốt phong Trào “Hai không với bốn nội dung”, chấp hành tốt những quy định về ATGT đường bộ cho phụ huynh học sinh nắm và cam kết cùng nhà trường vận động học sinh chấp hành tốt.
- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh toàn diện về mọi mặt.
- Phát huy tốt công tác xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ mọi mặt cho nhà trường hoàn thành xuất sắc kế họach năm học 2018-2019.
- Phối hợp với Ban Đại diện CMHS trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Công tác Chữ thập đỏ –Y tế học đường- Thư viện trường học:
- Tuyên truyền CB-GV-CNV, học sinh  tích cực tham gia công tác của hội Chữ thập đỏ nhà trường như : tham gia hiến máu nhân đạo đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp kinh phí cho quỹ để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó….
- Tuyên truyền học sinh tham gia tốt bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu huyện giao 100% trong năm 2018, dự trù kinh phí mua sắm thêm cơ số thuốc phục vụ khám chữa bệnh ban đầu cho học sinh.
- Có giải pháp tuyên truyền phòng chống các bệnh thường mắc phải ở địa phương và ở nhà trường. 
- Tổ chức tốt phong trào xây dựng tủ sách cho các lớp, hưởng ứng tuần lễ  “ Học tập suốt đời”, xây dựng thư viện với đầy đủ các loại sách và tài liệu tham khảo, tiến tới xây dựng thư viện đạt chuẩn.
b. Phối hợp chính quyền địa phương.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBND xã Hòa Ninh và trường THPT Trường Chinh.
- Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ ở địa phương.
VIII> Công tác thi đua – khen thưởng:
 1. Nhiệm vụ:
- Phát động phong trào thi đua liên tục trong năm học.
- Phát hiện điển hình tiên tiến trong thi đua và nhân rộng điển hình tiêu biểu.
2. Chỉ tiêu: (Có phụ lục kèm theo, phụ lục 3)
3. Giải pháp:
- Từng cá nhân và toàn trường đăng ký danh hiệu thi đua;
- Phối hợp với Công đoàn điều chỉnh bảng lượng hóa thi đua dành cho CB-GV-NV trong trường. Nội dung sát với tình hình thực tế của trường phù hợp với các đoàn thể, để thực hiện một cách khách quan nhằm động viên, khuyến khích các thành viên trong HĐ nhà trường cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.
- Bảng lượng hóa quy định cụ thể những điều khống chế đối với các cấp khen và CB-GV-NV không hoàn hành nhiệm vụ theo nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các đợt xét thi đua xếp hạng CB-GV-NV theo thứ tự từ 1 đến hết và chia thành bốn loại: Chưa hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  cuối năm lấy đó làm cơ sở xét các cấp khen thưởng từ cao đến hết chỉ tiêu; chỉ đạo các tổ trưởng xếp hạng các tổ viên hàng tháng, hàng năm cũng theo thứ tự từ 1 đến hết và chia làm bốn loại như trên.
- Hội đồng thi đua đánh giá thi đua của cán bộ giáo viên dựa trên bảng lượng hóa thi đua của Công đoàn trường, HD xếp loại viên chức của trường và những cơ sở sau:
+ Đảm bảo đủ ngày công theo quy định;
+ Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương;
+ Ý thức đoàn kết nội bộ;
+ Việc đánh giá xếp loại của các tổ chuyên môn về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, chất lượng chuyên môn và hồ sơ sổ sách;
+ Chất lượng công tác và giảng dạy;
+ Kết quả của việc kiểm tra;
+ Ý thức và mức độ hoàn thành các công tác được giao.
D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Sở GD&ĐT; nhà trường phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 phải  tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của Huyện ủy, UBND Huyện, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo trường tổ chức triển khai kế hoạch tới các tổ, các thành viên trong nhà trường; kêu gọi toàn thể CB-GV-CNV thống nhất, tất cả vì học sinh thân yêu hãy đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2018-2019.
Nơi nhận:     
- Văn phòng Sở : để B/c                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- BGH: để tổ chức TH                                                                                          
- Các giáo viên, nhân viên: để TH
- Lưu: VT
                                                                                                      ĐẶNG THANH LÊ
 
Phụ lục 1: Chỉ tiêu phấn đấu các môn văn hóa đạt tỷ lệ trên trung bình là:
Môn Khối lớp Kết quả thực hiện
năm học 2017-2018
Chỉ tiêu phấn đấu
năm học 2018-2019
Độ lệch
TS % TS %
Toán K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 96,43/62,4-> -34,03 204 72%  -9,6
K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 98,81/56,52-> -42,29 204 70  -13,48
Hoá K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 100/68,7 -> -31,3 204 78  -9,3
Sinh K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 99,21/60-> -39,21 204 75  -15
Ngữ văn K10          
K11          
K12          
  252 94,44/84-> -10,44 204 80  +4( KK độ lệch dương)
Sử K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 97,22/28,89-> -68,33 204 55  -26,11
Địa K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 99,6/94,81-> -4,79 204 90  +4,81( KK độ lệch dương)
GDCD K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 100/99,26-> -0,74 204 90  +9,26( KK độ lệch dương)
Anh
 văn
K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 73,38/7,6-> -69,78 204 50  -42,4
Công
nghệ
K10          
K11          
K12          
Cộng 252 100 204 100  
Tin
học
K10          
K11          
K12          
Cộng: 252 90 204 90  
Thể
dục-QP
K10          
K11          
K12          
Cộng 252 99,3 204 98  
 
Phụ lục 2: Các chỉ tiêu phấn đấu:
 
Nội dung Tiêu chuẩn NH 2017-2018 NH 2018-2019
Đề ra Kết quả Đề ra Kết quả
1. Số lượng
2.Chất lượng
a.Hạnh kiểm
 
 
 
b.Học lực
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.Thi tốt nghiệp
 
Duy trì sĩ số
 
Tốt
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
 
Lên lớp thẳng
 
Lên lớp sau thi lại
 
THPT
 
97,42
 
72,5
23,5
4
0
10
48
36
6
0
 
98
 
 
96
 
99,2
 
97,92
 
70,13
24,07
5,79
0
9,06
49,33
35,36
5,65
0,59
 
94,32
 
 
97,92
 
100
99
 
72,5
25,5
2
0
10,5
40,5
43,6
5
0,4
 
96
 
 
98
 
100
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 3 : Các danh hiệu thi đua cần đạt của nhà trường.
  1. Tập thể :
– Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
- Trường: Tập thể lao động tiên tiến.
- Công Đoàn: vững mạnh.
- Đoàn thanh niên: vững mạnh.
- Hội chữ thập đỏ: Tiên tiến XS
- Hội khuyến học: Vững mạnh
b. Cá nhân:
-  SK được cấp tỉnh công nhận: 03 (NH 2017-2018: 0)
-  Tỉnh khen:  0  (NH 2017-2018: 0 )  
         - Sở khen:     01 (NH 2017-2018:0)
                        - CSTĐCS:     6  (NH 2017-2018: 2 )
                        - CSTĐCT:    0   (NH 2017-2018: 0 đ)
 
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2018-2019
 
TT HỌ VÀ TÊN SKKN DH THI ĐUA
1 Đặng Thanh Lê Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS ở trường THPT Trường Chinh DL, LĐ CSTĐCS
2 Hồ Quang Tuyến Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường THPT Trường Chinh DL, LĐ CSTĐCS
3 Lưu văn Hanh Quản lý hoạt động của TCM ở trường THPT Trường Chinh, DL, LĐ CSTĐCS
4 Phan thị Lệ Huyền   LĐTT
5 Phan thị Như   LĐTT
6 Phạm thị Thanh Loan   LĐTT
7 Đào thị Phượng   LĐTT
8 Lương Xuân Ninh   LĐTT
9 Nguyễn thị Phương Lâm   LĐTT
10 Nguyễn thị Hường   LĐTT
11 Dương văn Hòa   LĐTT
12 Nguyễn Ngọc Tuân   LĐTT
13 Lê thị Vân   LĐTT
14 Nguyễn thị Thu Hương   LĐTT
15 Võ thị Thanh Lệ   LĐTT
16 Trần thị Tươi   LĐTT
17 Nguyễn thị Vân Khanh   LĐTT
18 Nguyễn văn Khải   LĐTT
19 Nguyễn thị Hằng Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm lượng giác LĐTT
20 Ngô văn Nhì Ứng dụng casio để giải bài tập trắc nghiệm liên quan đến hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit áp dụng cho học sinh THPT Trường Chinh LĐTT
21 Lê Quốc Anh   LĐTT
22 Mai thị Thanh Huyền Một số phương pháp nhớ công thức lượng giác LĐTT
23 Lê thị Ly Ngọc Kinh nghiệm giảng dạy bài giới hạn dãy số dành cho học sinh yếu LĐTT
24 Vũ thị Tư Thoa Sử dụng phần mềm cabri2D trong dạy học chương I lớp 11 tại trường THPT Trường Chinh DL, LĐ LĐTT
25 Trương Xuân Việt   LĐTT
26 Nguyễn thị Thu Hoài   LĐTT
27 Lại thị Lụa   LĐTT
28 Vũ thị Minh Phương Sử dụng đường tròn lượng giác giải bài tập vật lý lớp12 CSTĐCS
29 Cao thị Nở   LĐTT
30 Trần thị Thùy   LĐTT
31 Phạm văn Chinh Kinh nghiệm ôn tập THPT QG môn Hóa ở trường THPT Trường Chinh DL, LĐ CSTĐCS
32 Trần thị Duyên   LĐTT
33 Nguyễn thị Thu   LĐTT
34 Đỗ thị Cẩm Lệ Phương pháp giải bài tập ancol CSTĐCS
35 Ka Lang   LĐTT
36 Ka moul Huy   LĐTT
37 Nguyễn văn Bắc   LĐTT
38 Ninh thị Tho   LĐTT
39 Đỗ Quang Đông   LĐTT
40 Nguyễn Ngọc Sơn   LĐTT
41 Nguyễn văn Thành   LĐTT
42 Trần thị Linh   LĐTT
43 Vũ Phúc Thắng   LĐTT
44 Nguyễn thị Ánh Ngọc   LĐTT
45 Lương thị Xim   LĐTT
46 Nguyễn Như Quỳnh   LĐTT
47 Đoàn thị Liên   LĐTT
48 Đoàn thị Trọng   LĐTT
49 R Jô Thừm   LĐTT
50 Nguyễn văn Hải   LĐTT
51 Nguyễn Việt Cầm   LĐTT
52 Nguyễn thị Thu Hằng   LĐTT
53 Phan thị Mỹ Duyên    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             SỞ GD &ĐT LÂM ĐỒNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                    Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức- Viên chức
Trường THPT Trường Chinh tháng 10 năm 2018
-   Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.
-    Căn cứ công văn hướng dẫn số: 1773 /SGD&ĐT-CĐN ngày 17 tháng  9 năm 2018
-    Ngày 29 tháng 9 năm 2018 Trường THPT Trường Chinh tiến hành mở Hội nghị cán bộ viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC-VC năm 2017-2018 và dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019, toàn thể cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm 2018 - 2019:
1-  Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các cuộc vận động lớn do bộ Giáo dục và ngành phát động.
2-  Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
II-  Nhiệm vụ chuyên môn:
Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực  : Giảng dạy theo hướng đổi mới với phương châm thầy chủ đạo, trò chủ động, tích hợp các nội dung giáo dục môi trường, giáo dục đạo đức, các giá trị sống, kỹ năng sống giáo dục môi trường vào trong từng bài dạy cụ thể tùy đặc trưng bộ môn. Đổi mới kiểm tra, đánh giá,theo hướng phát triển năng lực học sinh , tổ chức các chuyên đề đặc biệt là tìm giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục. Đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên thông qua tập huấn, SH chuyên môn, thanh tra giáo viên. Chú trọng việc trao đổi công tác qua internet và trang mạng “ trường học kết nối
III-  Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
1- Các chỉ tiêu phấn đấu chung của các tổ chức cơ quan:
- Chi bộ : “ Đạt trong sạch vững mạnh”
 - Nhà trường đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.
-  Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh”
- Đoàn trường đạt danh hiệu  “Vững manh” .
- Hội chữ thập đỏ và hội khuyến học đạt danh hiệu “ Xuất sắc”
2- Các bộ phận, cán bộ công chức và học sinh:
- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt  96%
- Tỷ lệ tốt nghiệp đạt: 99%
- Học sinh giỏi tỉnh: 13 em
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 06
- Lao động tiến tiến: 46
- Kết nạp Đảng viên: 01-02
- Các môn văn hóa phấn đấu đạt tỷ lệ trên trung bình là:
- Môn ngữ văn: 80 %( KK độ lệch dương);  Môn lịch sử: 55 %  Môn địa lý: 90 % ; ( KK độ lệch dương); Môn tiếng anh: 50 %; GDCD: 90%;( KK độ lệch dương);
- Môn toán: 72 % ;  Môn vật lý:  70 % ; Môn hóa học: 78 % ;  Môn sinh vật: 75 % 
- Môn công nghệ:  100 %;  Môn tin học: 90 % ; Môn TDQP: 98%.
IV Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CB, VC
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
1.1- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ chức, các tổ làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của các bộ phận, của từng cán bộ viên chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.
1.2- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn cơ quan tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.
1.3- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBVC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.
1.4- Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2-  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan:
2.1- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBVC, đoàn viên Công đoàn.
2.2- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBVC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu  Người CBVC  “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.
3-  Trách nhiệm của cán bộ, viên chức:
3.1- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.
3.2- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.
3.4- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tự do vô kỷ luật, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.
3.5- Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành.
Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2017-2018, toàn thể CB,VC và đoàn viên Công đoàn cơ quan tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra.
V-  Hiệu lực thi  hành:
Thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2018 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.
TM . hội nghị cán bộ công chức.
Chủ tịch điều khiển
  
                 Thủ trưởng cơ quan
                            ( Đã  ký)
                  ĐẶNG THANH LÊ
 
             Chủ tịch Công đoàn cơ quan
                             ( Đã  ký)
                   NGUYỄN VĂN KHẢI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2018( Theo quy định cũ)
 
1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường: Có 10 tiêu chí
2. Tiêu chuẩn 2: CBQL-GV-NV và học sinh:  Có 05 tiêu chí
3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: Có 06 tiêu chí
4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội:  Có 03 tiêu chí
5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động GD và kết quả GD: Có 12 tiêu chí
Có tất cả là 36 tiêu chí
Phân ra các cấp độ như sau :
Cấp độ 1 : Có từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu tức là có khoảng 22 tiêu chí đạt
Cấp độ 2 : Có từ 70% tiêu chí trở lên đến 84 đạt yêu cầu tức là có khoảng 26 tiêu chí đạt
Trong đó:
Tiêu chuẩn 1 phải đạt các tiêu chí :1-2-4-6-8-9
Tiêu chuẩn 2 phải đạt các tiêu chí : 1-3-5
Tiêu chuẩn 3 phải đạt các tiêu chí : 6
Tiêu chuẩn 4 phải đạt các tiêu chí : 2
Tiêu chuẩn 5 phải đạt các tiêu chí :1-2-4-7-9-10-12
Cấp độ 3 : Có từ 85% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu tức là có khoảng 32 tiêu chí đạt
Trong đó : Tiêu chuẩn 1 phải đạt các tiêu chí :1-2-4-6-8-9
Tiêu chuẩn 2 phải đạt các tiêu chí : 1-3-5
Tiêu chuẩn 3 phải đạt các tiêu chí : 6
Tiêu chuẩn 4 phải đạt các tiêu chí : 2
Tiêu chuẩn 5 phải đạt các tiêu chí :1-2-4-7-9-10-12
Tự đánh giá:
Tiêu chuẩn 1 đạt 10/10 tiêu chí
Tiêu chuẩn 2 đạt 5/5 tiêu chí
Tiêu chuẩn 3 đạt 0/6 tiêu chí trong đó tiêu chí cả 6 không đạt
Tiêu chuẩn 4 đạt 3/3 tiêu chí
Tiêu chuẩn 5 đạt 11/12 tiêu chí trong đó tiêu chí 3 không đạt
Như vậy đối chiếu các điều kiện trên trường THPT Trường Chinh đạt 29 tiêu chí trên 36 tiêu chí tuy nhiên bị khống chế nên xếp loại : Cấp độ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 2018-2019
13h30 : Chụp hình tổ, trường và làm công tác chuẩn bị
14h00 : Tiến hành hội nghị
I. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Hòa)
II. Thông qua dự kiến đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị (Đ/c Hòa)
1. Đ/c:  Đặng Thanh Lê                              Hiệu trưởng
2. Đ/c:  Nguyễn văn Khải                           CTCĐ
3. Đ/c:  Kamoul Huy                                  Giáo viên    
4. Đ/c:  Đỗ Quang Đông                            Thư ký
5. Đ/c:  Phan thị Lệ Huyền                         Thư ký
Xin ý kiến hội nghị: Biểu quyết đoàn chủ tịch, thư ký
Mời đoàn chủ tịch, thư ký lên điều hành hội nghị
III. Thông qua chương trình hội nghị (Đ/c Lê)
- BC thực hiện nghị quyết HNCBCC năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Đ/c Lê).
- Báo cáo thu chi tài chính (đ/c Liên).
- Báo cáo ban TTND nhiệm kỳ 2017-2018, kế hoạch 2018-2019. (đ/c: Bắc)
- Báo cáo tổng hợp góp ý cho dự thảo(Đ/c Lê)
- Giải lao 15’
- Thảo luận, tham luận:
Thầy Khải với chuyên đề: “Dạy thêm, học thêm và những hiệu ứng của nó tại trường THPT Trường Chinh”
Cô Vân: “ Giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng bộ môn tiếng anh tại trường THPT Trường Chinh”
Thầy Nhì “Những giải pháp nhằm nâng cao chất lương bộ môn toán cho học sinh trường THPPT Trường Chinh”
- Các ý kiến đóng góp( Nếu có)
- Báo cáo thi đua và phát thưởng, phát động thi đua năm học - Bầu bổ sung BTTND(Đ/c Khải)
- Ý kiến đại biểu (Nếu có)
- Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học (Đ/c Lê)
- Tổng kết thông qua quyết nghị hội nghị( Cô Huyền).
- Bế mạc hội nghị
Phân công chuẩn bị
- Trang trí: Hai đ/c bảo vệ + T.Hanh, Hòa, Đông, Thắng, Sơn;
khẩu hiệu: “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019”
- Bên trái: Trường THPT Trường Chinh
- Khăn bàn, hoa, nước uống: đ/c Hằng
- Chuẩn bị phần thưởng: Đ/c: Liên, Quỳnh, Thừm
Ghi chú:
- Các khâu chuẩn bị phải hoàn thành trước 13 h00 ngày thứ bảy 29 tháng 9 năm 2018.
Để nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc,  đúng thời gian.
                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây