Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường Năm 2017

Thứ ba - 24/10/2017 04:11
Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường Năm 2017
          SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 11 / KH-TC                                      Di Linh, ngày 23 tháng 10 năm 2017
                                                                                     
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018
 

Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục
thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010
của Bộ GD-ĐT; căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THPT
Trường Chinh, Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch thi giáo
viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) nhằm phát động phong trào thi đua sôi nổi trong giảng dạy của nhà trường. Qua hội thi, tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường đồng thời bồi dưỡng để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (tổ chức tháng 3 năm 2018).
Hội thi GVDG là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó giúp nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục.
Hội thi được tổ chức theo qui định trong chương trình giáo dục THPT. Việc tổ chức Hội thi bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
2. Thời gian thi:  Tiến hành từ 21/11/2017 đến 03/12/2017 (xem lịch thi cụ thể tại mục 4.2)
3.  Đối tượng và điều kiện tham dự thi
3.1.  Đối tượng: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường  (GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi năm học 2016 – 2017, GV đạt thành tích cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm trẻ,  và các giáo viên đăng ký thi GV giỏi theo kế hoạch của tổ)
3.2.  Điều kiện
Giáo viên tham gia thi phải có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc 01 kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm (NCKHSP) ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN, NCKHSP ứng dụng phải được  viết thành báo cáo và đã được nhà trường nhận xét, đánh giá và cho điểm.
Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm học trước.  
4. Nội dung, hình thức thi, thời gian thi
4. 1.  Nội dung thi
Mỗi giáo viên tham dự  hội thi thực hiện 03 nội dung sau:
4.1.1. Vòng thi thứ nhất: Thi SKKN hoặc kết quả sản phẩm NCKHSP ứng dụng được nhận xét, đánh giá trong thời gian từ 03 năm học cho đến gần đây nhất. SKKN hoặc sản phẩm NCKHSP ứng dụng đạt 06 điểm trở lên (thang điểm 10) thì được dự thi tiếp vòng sau.           
4.1.2. Vòng thi thứ hai: Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục, những hiểu biết về chủ trương đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước (Luật giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Công văn 1688/ SGDĐT- GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ  năm học 2017 – 2018; các văn bản về đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá (Công văn 5555/ BGDĐT – GDTrH, Công văn 141/ BGDĐT-GDTrH, CV 2559/SGDĐT-GDTrH); KH 05/KH –TC thực hiện nhiệm vụ GDTrH của trường và kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường. Bài thi bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Thí sinh phải đạt từ 08 điểm trở lên (thang điểm 10) mới được thực hiện tiếp bài thực hành giảng dạy.
4.1.3. Vòng thi thứ ba: Thi thực hành giảng dạy 02 tiết được qui định trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn (lưu ý không được chọn lại tiết đã dạy trong hội thi các năm học trước) và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
4.2.  Hình thức thi, thời gian thi
            Thi SKKN: Nộp sản phẩm
            Thi năng lực: Thi tập trung tại trường. Bài thi bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.
            Bài thi thực hành giảng dạy:  Tổ chức tại lớp học, tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian ít nhất là 01 tuần trước thời điểm thi giảng.
* Lịch thi:
- Thi SKKN/ SPNCKHSP: GV nộp SKKN/ SPNCKHSP vào thứ 3 tuần 14 (ngày 21/11/2017). Nhận kết quả sáng thứ 5 tuần 14.
- Thi Năng lực: Chiều thứ 5 tuần 14.
- Thi giảng: Thứ 3 tuần 14 bốc thăm bài thi giảng. Thi giảng tuần 15 (Lịch cụ thể sẽ có ngay sau bốc thăm bài giảng)
5.  Đánh giá các nội dung thi
5.1. SKKN hoặc sản phẩm NCKHSP ứng dụng
 SKKN hoặc sản phẩm NCKHSP ứng dụng được đánh giá theo hướng dẫn chấm SKKN/ sản phẩm NCKHSP ứng dụng của Sở GD-ĐT, do hội đồng chấm SKKN/ sản phẩm NCKHSP ứng dụng chấm độc lập từng người.
5.2. Bài thi kiểm tra năng lực
Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 02 giám khảo chấm độc lập.
5.3. Bài thi thực hành giảng dạy
Bài thi thực hành giảng dạy được đánh giá cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở GD&ĐT (theo phiếu đánh giá mới). Mỗi bài thi giảng có từ 02 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập, cách xếp loại bài thi thực hành giảng dạy của giáo viên trong hội thi được thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Sở GD&ĐT.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, ban giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQL để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức xem xét quyết định .
6.   Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
+ SKKN/ sản phẩm NCKHSP ứng dụng đạt từ 06 điểm trở lên.
+ Bài thi năng lực đạt từ 08 điểm trở lên.
+ Bài thi giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 01 bài thi giảng đạt
loại Giỏi.
7.  Một số yêu cầu
7. 1.   Số lượng dự thi: Ngoài giáo viên đăng ký đầu năm, khuyến khích mỗi tổ/ nhóm  bộ môn có ít nhất 1 giáo viên tham gia.
7. 2.   Hồ sơ dự thi của cá nhân gồm
- 01 SKKN/ sản phẩm NCKHSP ứng dụng có đánh giá (photo 2 bản).
- 02 giáo án (đánh máy) của bài giảng thực hành (photo 2 bản).
7. 3Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của ban tổ chức hội thi, ban ra đề thi, ban giám khảo, ban thư ký
Thực hiện theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT và Quyết định thành lập Ban tổ chức thi của trường.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 của trường THPT Trường Chinh.
 
Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Ban tổ chức cuộc thi;                                                                                    (đã ký)
- TTCM (để triển khai);
- Công đoàn; Đoàn trường (P/ hợp);
- Lưu: VT, CM.                                                                                       
 
                                                                                                                 Đặng Thanh Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây