KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI  KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ năm - 23/08/2018 09:24
    SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
 
 
           Số:02/KH-TC

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Di Linh, ngày 23 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI
 KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 
 
 
  

Thực hiện nội dung công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH  ngày 21/5/2018 của Sở GDĐT Lâm Đồng V/v hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường. Trường THPT Trường Chinh triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh đang học tại trường, chọn đề tài tiêu biểu dự thi cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. Mục đích
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
3. Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.
5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
II. Tổ chức Cuộc thi năm học 2018 - 2019
1. Thời gian và địa điểm tổ chức
a)  Cuộc thi cấp trường:
- Thời gian
Thời gian Nội dung Ghi chú
20/8 đến 25/8/2018 Nhà trường xây dựng kế hoạch  
27/8 đến 08/9/2018 GVCN, GVBM thông báo đến học sinh, học sinh đăng ký  tên đề tài-GVHD theo mẫu, GVHD gửi về TTCM qua mail và cho nhà trường bản in có chữ ký, TTCM tổng hợp theo mẫu gửi về nhà trường qua mail Chậm nhất
07/9/2018
 
(Đ/c Hanh nhận)
 10/9 đến 15/9/2018 - Nhà trường tổng hợp đề tài, Hội đồng thẩm định thẩm định tên đề tài
- Ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn
Dự kiến thẩm định 13/9
17/9 đến 01/12/2018 - Học sinh nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên
- Hoàn thành đề tài nghiên cứu, có số liệu đối chiếu, so sánh
 
03/12 đến 08/12 - Chấm cấp trường và chọn đề tài dự thi cấp tỉnh
- Hoàn thiện hồ sơ cấp trường
Dự kiến chấm 05/12
 
- Địa điểm: Trường THPT Trường Chinh
b)  Nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh
Sau khi có kết quả thi cấp trường, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm và nhà trường chọn tối đa 03 sản phẩm dự thi cấp tỉnh (nộp trên trang mạng “trường học kết nối”): Chậm nhất ngày 15/12/2018; Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến từ 26/12 đến 28/12/2018 tại Đà Lạt (thời gian chính thức Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau).
2. Đối tượng dự thi
Học sinh đang học trường THPT Trường Chinh năm học 2018-2019.
3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:
STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…
2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…
3 Hóa Sinh Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…
4 Y Sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…
5 Kĩ thuật Y Sinh Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…
7 Hóa học Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…
8 Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…
9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…
12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…
13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…
17 Vi Sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…
18 Vật lí và Thiên văn Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…
19 Khoa học Thực vật Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…
20 Rô bốt và máy thông minh Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…
22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

4. Nội dung thi
Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.
Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.
5. Người hướng dẫn
Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên đang công tác tại trường THPT Trường Chinh bảo trợ, do Hiệu trưởng ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án1B). Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.
Ngoài người bảo trợ do Hiệu trưởng cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).
Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).
6. Yêu cầu của sản phẩm dự thi cấp tỉnh
Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in thẻ dự thi, giấy chứng nhận cho giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi. Học sinh tham gia dự thi (trưởng nhóm đối với dự án tập thể) có nhiệm vụ nộp hồ sơ dự án đăng ký dự thi bao gồm:
- Phiếu học sinh (Phiếu 1A);
- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);
- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);
- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);
- Báo cáo kết quả nghiên cứu (Kế hoạch nghiên cứu đã hoàn thiện);
- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);
- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);
- Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);
- Phiếu tham gia của con người (nếu có);
- Phiếu cho phép thông tin (nếu có);
- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);
- Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);
- Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có).
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 12 trang đánh máy; khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).
Các mẫu phiếu nói trên có thể tải về tại mục "Công văn/Khoa học kĩ thuật" trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, nộp lên mạng dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF (Lưu ý: thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học thuộc cơ sở khoa học hoặc của Cuộc thi địa phương trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của Hội đồng thẩm định tại Cuộc thi địa phương trước khi dự thi cấp quốc gia; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu của dự án dự thi). Những dự án không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp, thiếu dấu, chữ ký trong các phiếu của hồ sơ sẽ không được tham dự Cuộc thi.
Báo cáo kết quả nghiên cứu (Kế hoạch nghiên cứu đã hoàn thiện) được trình bày theo mẫu hướng dẫn Kế hoạch nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A.
Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thi trên mạng Chậm nhất ngày 15/12/2018 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại). Những dự án không nộp đủ hồ sơ đúng hạn trên mạng sẽ không được tham dự Cuộc thi.
7. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp Tỉnh
Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và Thông tư số 32 và để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi KHKT quốc tế - Intel ISEF, Cuộc thi năm học 2018 - 2019 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:
a) Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).
b) Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).
8. Tổ chức thực hiện
Việc tổ chức Cuộc thi năm học 2018 - 2019 được thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012. Để phù hợp với những quy định mới nhất của Cuộc thi KHKT cấp quốc gia và quốc tế - Intel ISEF, Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung sau:
a) Nhà trường sẽ tập huấn, tổ chức học tập và phổ biến điều lệ, quy chế, thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định hồ sơ, Ban Giám khảo đến khâu thẩm định đề tài, chọn lựa và trao giải (có quyết định riêng);
b) Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân;
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2018- 2019 của trường THPT Trường Chinh, nhà trường yêu cầu các giáo viên hướng dẫn được phân công và học sinh tham gia nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời trực tiếp về Hiệu trưởng để được hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- HT, PHT (để chỉ đạo)
- Giáo viên toàn trường qua Mail (để thực hiện);
- Học sinh nhà trường;
- Lưu: CM, VT.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) 
 
 
Đặng Thanh Lê
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ THAM GIA NCKH VÀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019
 
 
1. Tác giả:
1. Họ và tên nhóm trưởng:
Lớp:
Email:
Điện thoại liên lạc:
2. Họ và tên các thành viên khác trong nhóm:
Lớp:
Email:
Điện thoại liên lạc:
2. Nguyện vọng được thầy (cô):                                          trong trường là người bảo trợ dự án và là người hướng dẫn khoa học dự án.
3. Dự kiến tên đề tài:
4. Lĩnh vực:
 
 
 
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Di Linh, ngày  06 tháng 9 năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
   
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
                   TỔ                   
 
 
 
    
TỔNG HỢP HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA NCKH VÀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
 
 
  
 
STT Tên Đề Tài Lĩnh Vực Họ tên học sinh Lớp Giáo viên hướng dẫn Ghi Chú
             
             
             
             
             
 
 
 
Di Linh, ngày  07 tháng 9 năm 2018
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây