Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” của trường THPT Trường Chinh

Thứ ba - 21/11/2017 21:11

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ  phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ  giai đoạn 2017 - 2027” của trường THPT Trường Chinh

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Số 12 /KH-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Di Linh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ
phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ
giai đoạn 2017 - 2027” của trường THPT Trường Chinh
 
 
 
 
Thực hiện kế hoạch số 2223/KH-SGDĐT ngày 13/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trong ngành Giáo dục  tỉnh Lâm Đồng, trường THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” của nhà trường cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nói chung và CB, GV, NV, học sinh là nữ giới nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2017 - 2027;
- Góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo của cán bộ là nữ giới và đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện trong học sinh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trong nhà trường được triển khai đồng bộ, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
2. Thời gian triển khai thực hiện Đề án
Đề án triển khai trong 10 năm, từ năm 2017 đến hết năm 2027 và được chia thành 02 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: Thực hiện 05 năm (2017 - 2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung giữ gìn phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, giáo dục pháp luật; giáo dục làm cha mẹ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, trong đó tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và tuyên truyền, giáo dục pháp luật;
- Giai đoạn 2: Thực hiện 05 năm (2012 - 2027): Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong giai đoạn 1 và hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi; phát huy tính chủ động của phụ nữ; tiếp tục triển khai lồng ghép giáo dục những tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người,….
3. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ
- Rà soát, đánh giá năng lực công tác tuyên truyền, giáo dục của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nữ giới trong nhà trường để thành lập Tổ truyền thông về giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm, phòng,  chống bạo lực giới tính, bạo lực gia đình của nhà trường;
- Nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai thực hiện truyền thông về giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm, phòng,  chống bạo lực giới tính, bạo lực gia đình;
- Tổ chức ít nhất 01 chuyên đề truyền thông/học kỳ.
b) Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ
- Rà soát, đánh giá các mô hình thực hiện công tác truyền thông các nội dung về tư vấn học đường, y tế trường học, phổ biến giáo dục pháp luật,…hiện có của nhà trường để phát triển và lồng ghép thêm nội dung truyền thông vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình tư vấn học đường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống khi bạo lực gia đình; đầu tư, nâng cao hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy trong nhà trường để bảo vệ, phòng, chống bạo lực gia đình;
- Nghiên cứu và triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và học sinh là nữ giới trong nhà trường; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cán bô, giáo viên, nhân viên, học sinh là nữ giới tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.
c) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan
- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về các nội dung: An toàn thực phẩm, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật;
- Tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên của nhà trường được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện công tác truyền thông do các ngành liên quan tổ chức;
- Phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến học sinh là nữ giới; đồng thời tổ chức hoạt động tham quan, học tập mô hình về sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết một số vấn đề xã hội.
4. Kinh phí
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Chủ động lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và quyết toán hàng năm theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước.
5. Tổ chức thực hiện
- Rà soát, lập danh sách và đánh giá năng lực truyền thông của đội ngũ công tác viên tại trường để thành lập Tổ truyền thông về giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm, phòng,  chống bạo lực giới tính, bạo lực gia đình tại nhà trường;
- Nghiên cứu tài liệu để xây dựng kế hoạch, nội dung và lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch vào việc thực hiện Kế hoạch số 647/KH-SGDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng;
- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng dẫn của ngành;
- Cử đội ngũ giáo viên là cộng tác viên tham gia các lớp tập huấn, Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan tổ chức;
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua mỗi năm triển khai thực hiện; đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất hết ngày 30 tháng 5 hàng năm (qua Phòng Chính trị, tư tưởng: phongcttt.solamdong@moet.edu.vn).
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” của trường THPT Trường Chinh, nhà trường yêu cầu CB-GV-NV và học sinh nữ giới nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời trực tiếp về Hiệu trưởng để được hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- CB-GV-CNV và HS toàn trường;
- Lưu  VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đặng Thanh Lê
 
 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây