QUY CHẾ DÂN CHỦ 2018

Chủ nhật - 30/09/2018 21:40

QUY CHẾ DÂN CHỦ 2018

 
       SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
              Số: 20 /QĐ-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Di Linh , ngày 1 tháng 10 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại 
Trường Trung phổ thông Trường Chinh
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH ngày 14/6/2005 của Quốc Hội Nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ - CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/1/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
           Căn cứ Công văn số 448/TLĐ ngày 07/04/2016 của Đoàn chủ tịch tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;
 Căn cứ Công văn số 204/CĐN-SPPL ngày 22/08/2016 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đơn vị;
Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.
Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ công văn 2868-CV/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thường xuyên, nghiêm túc các nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ công văn 1852/SGDĐT –TCCB ngày 27/9/2018 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị trường học;
Căn cứ vào kết quả nghị quyết hội nghị viên chức trường THPT Trường Chinh năm học 2018 – 2019.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành qui chế dân chủ của trường THPT Trường Chinh năm học 2017 – 2018. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Điều 2. Quy chế trên có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký Quyết định
Điều 3. Các thành viên trong ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân và toàn thể giáo viên, nhân viên , học sinh trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
 
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- CBGV,NC
- Như điều 3(để t/h);
- Lưu VT
 
 
 
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ – TC ngày 01/10/2018)
của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
 
 
 
 
                   CHƯƠNG I:
                                                NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: dân chủ trong nội đơn vị trường học : Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan:
a) Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra.
b) Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.
2. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, có trong danh sách trả lương và là đoàn viên công đoàn của cơ quan, đơn vị.
Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của  đơn vị trường học 
1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường .
2. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường
3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong trường học
Điều 3. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường .
1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu trong nhà trường và của các tổ chức công đoàn, chi đoàn .
2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của cán bộ công chức viên chức , cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường .
Chương II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG
Điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường – Hiệu trưởng nhà trường 
1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của nhà trường. Cuối năm hiệu trưởng nhà trường phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của trường tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 5 Nghị định này.
3. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.
5. Thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 của qui chế này .
6. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của nhà trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong nhà trường quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.
9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong trường học 
1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường mỗi năm một lần vào đầu năm học . Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của trường hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể cán bộ công chức viên chức trong trường .
2. Nội dung của hội nghị, gồm:
a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của nhà trường
b) Hiệu trưởng nhà trường lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;
c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường ; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa hiệu trưởng với tổ chức công đoàn;
d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường .
đ) Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;
e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.
Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường 
1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.
4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của nhà trường  khi được yêu cầu.
5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhà trường .
Mục 2: NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC TRƯỜNG BIẾT
Điều 7. Những việc phải công khai
1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường
2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường
3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của nhà trường, kết quả kiểm toán.
4. Tuyển dụng, quy hoạch cán bộ quản lý, hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường
5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường  đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.
6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường học
7. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hiệu trưởng đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của quy chế này
9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường .
Điều 8. Hình thức và thời gian công khai
  1. Hình thức công khai Các hình thức công khai sau đây:
a) Niêm yết tại bảng công khai của nhà trường
b) Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào đầu năm học .
c) Thông báo trong các buổi họp hội đồng sư phạm
d) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của nhà trường có liên quan đến các nội dung công khai  và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các bộ phận đó .
đ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn của nhà trường
2. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của nhà trường  thì phải thực hiện niêm yết  ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
Mục 3: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA 
Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 9. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến
1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các hoạt động của nhà trường .
2. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường
3. Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu phụ huynh học sinh
6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.
8. Các nội quy, quy chế của nhà trường .
Điều 10. Hình thức tham gia ý kiến
Ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:
1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua người đại diện với hiệu trưởng nhà trường
2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.
Mục 4: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT,
KIỂM TRA
Điều 11. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra trong nhà trường 
1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.
2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường .
3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường
4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong trường học .
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường học.
Điều 12. Hình thức giám sát, kiểm tra
Ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:
1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học
2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của nhà trường
3. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường
Chương III
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, ĐƠN VỊ NHÀ TRƯỜNG , TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
Điều 13. Trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường .
1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để viên chức biết các nội dung sau:
a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
b) Thủ tục hành chính giải quyết công việc;
c) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
d) Phí, lệ phí theo quy định trong trường học
đ) Thời gian giải quyết từng loại công việc.
2. Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc , kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà phụ huynh học sinh tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức .
3. Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp phụ huynh học sinh , thực hiện việc tiếp phụ huynh và tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác hành chính của cơ quan, đơn vị cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường  hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo hiệu trưởng để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.
4. Thông báo để phụ huynh,  tổ chức của địa phương biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án nhà trường được xây dựng .
5. Phân công BGH  gặp và giải quyết công việc có liên quan phụ huynh cần , tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của phụ huynh, nhà trường phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.
Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong trường 
1. Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc của nhà trường ; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp luật.
2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, công chức, viên chức phải thông báo để phụ huynh biết , nhà trường biết và hướng dẫn phụ huynh đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của phụ huynh
3. Những ý kiến của phụ huynh học sinh cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường .
4. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức trong trường phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng nhà trường để kịp thời giải quyết
Điều 15. Quan hệ giữa người đứng đầu trong nhà trường với  đơn vị cấp trên
1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên.
3. Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu.
4. Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của cơ quan, đơn vị mình theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.
Điều 16. Quan hệ giữa người đứng đầu , Hiệu trưởng nhà trường , đơn vị cấp dưới
1. Thông báo cho các tổ khối trong nhà trường những chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của các tổ chuyên môn trong nhà trường,  chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới nếu những hành vi vi phạm này có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của hiệu trưởng.
2. Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của các tổ chuyên môn trong trường , định kỳ hàng tháng tham gia sinh hoạt chuyên môn , họp tổ khối ít nhất 1 lần
3. Khi cần thiết, phải cử cán bộ, viên chức  đến trao đổi , giải quyết công việc của các bộ phận trong nhà trường . Các viên chức chịu trách nhiệm về việc báo cáo lại sự việc , nghiêm khắc xử lý những cán bộ, công chức, viên chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.
Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Hiệu trưởng nhà trường , các phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn , bí thư chi đoàn , trưởng ban thanh tra nhân dân cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện qui chế này .
 
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 


 
        SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
                 Số: 21 /QĐ-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Di Linh , ngày 1 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
Năm học: 2018 - 2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập;
 Căn cứ Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở;
Căn cứ Công văn số 448/TLĐ ngày 07/04/2016 của Đoàn chủ tịch tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;
 Căn cứ Công văn số 204/CĐN-SPPL ngày 22/08/2016 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đơn vị;
Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.
Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ công văn 2868-CV/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thường xuyên, nghiêm túc các nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ công văn 1852/SGDĐT –TCCB ngày 27/9/2018 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị trường học;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019 của trường THPT Trường Chinh;
Thực hiện Quyết định số 20 /QĐ- TC ngày 1/ 10/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT Trường chinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018 – 2019;

QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019 gồm các ông (bà) sau (Có danh sách kèm theo).
      Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức tới toàn thể CB-GV-NV nhà trường theo đúng các văn bản qui định.
      Điều 3: Hiệu trưởng và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Các đ/c Ban chỉ đạo;
- Website trường; Niêm yết bảng tin;
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
 Năm học: 2018-2019
(Kèm theo Quyết định  số:  21  /QĐ-TC,  ngày  1 tháng 10 năm 2018
 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
 
     TT           Họ và tên        Chức vụ    Chức danh        Ghi chú
1 Đặng Thanh Lê Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Nguyễn văn Khải CTCĐ Phó Trưởng ban  
3 Hồ Quang Tuyến Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban  
4 Lưu văn Hanh Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban  
5 Phan Thị Lệ Huyền TT CM Ủy viên  
6 Lê Thị Vân TT CM Ủy viên  
7 Phạm văn Chinh TT CM Ủy viên  
8 Nguyễn văn Bắc TB TTND Ủy viên  
9 Đoàn Thị Liên TTVP Ủy viên  
10 Dương văn Hòa BTĐT Ủy viên  
11 Ka Moul Huy TTCM Ủy viên  
12 Đỗ Quang Đông Thư ký Ủy viên  
 
Danh sách này gồm 12 thành viên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
           Số: 04 / KH-BCĐQCDC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Di Linh, ngày  1 tháng 10 năm 2018.
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2018 – 2019.
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;
Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ công văn 2868-CV/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thường xuyên, nghiêm túc các nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ công văn 1852/SGDĐT –TCCB ngày 27/9/2018 về việc tiếp tục thwucj hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị trường học.
Thực hiện Quyết định số 20 /QĐ- TC ngày 1/ 10/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT Trường chinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.1 Mục đích
- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong mọi hoạt động của Nhà trường.
-Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.
- Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
 - Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị.
1.2 Yêu cầu
- Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị.
 - Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 II. Nội dung thực hiện
2.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, người học trong Trường.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường, cụ thể:
+ Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
+ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;
+ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
+ Quyết định số 20/QĐ-HT  ngày 1/10/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT Trường Chinh.
2.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến
- Tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.
- Hình thức tuyên truyền: trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, trên website, niêm yết công khai các bảng biểu tại phòng họp, bản tin Nhà trường,…
- Quán triệt sâu rộng đến tất cả mọi thành viên trong Nhà trường các văn bản của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, và của đơn vị; Kết hợp việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về Xây dựng Đảng; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể và cá nhân về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường.
- Thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường. Phát huy quyền dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện cơ quan: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển dụng và đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế hoạt động của kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ theo quy định, bàn bạc, phổ biến, thảo luận, lấy ý kiến, công khai các hoạt động của Trường. Phân công lao động đảm bảo hợp lý, công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.
- Củng cố và duy trì việc đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với cán bộ, viên chức, người lao động, với phụ huynh, người học.
- Công khai mọi hoạt động của Nhà trường theo quy định;
- Công khai về việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng năm; việc chuyển loại, chuyển ngạch viên chức;
- Công khai việc đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề ngiệp và thi đua khen thưởng hàng năm;
 - Công khai tài chính hằng năm năm thông qua hội nghị công chức, viên chức và người lao động, tổ chức thảo luận, góp ý quy chế chi tiêu nội bộ;
 - Công khai về công tác tuyển sinh, thành lập hội đồng tuyển sinh nhằm đảm bảo đúng đối tượng và tránh các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ở đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên thông qua các hình thức kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm quy chế ở cả các mặt: đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, những hành vi xâm phạm đến thân thể và quyền lợi của giáo viên, người học.
III. Tổ chức thực hiện
 3.1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; Trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức.
3.2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Cuối năm, Hiệu trưởng Nhà trường phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của Trường tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức theo quy định.
3.3. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3.4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của các giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức.
3.5. Thông báo công khai để các giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
3.6. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; Thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
3.7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; Xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; Nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3.8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09 tháng 01 năm 2015, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.
3.9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của giáo viên, cán bộ công nhân viên chức; Kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
3.10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường như người có hành vi trả thù, trù dập những giáo viên, cán bộ công nhân viên chức khi họ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,… theo quy định của pháp luật.
3.11. Nhà trường phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn trường triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường theo đúng kế hoạch.
3.12. Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.        
3.13. Giao cho ban chấp hành công đoàn, thanh tra nhân dân làm đầu mối để triển khai thực hiện và tổng kết thực hiện Kế hoạch quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018 – 2019. Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018 - 2019, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám đốc sở : để B/c                                                                              
- Phòng TCCB sở : để B/c
- BGH: để tổ chức TH                                                                                          
- Các tổ trưởng: để TH
- Lưu: VT                                                                                           ĐẶNG THANH LÊ
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây