QUYẾT ĐIỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ hai - 20/08/2018 09:04

QUYẾT ĐIỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

    SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
                 Số: 09 /QĐ- TC                                          Di Linh, ngày 20 tháng 8 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP
Năm học 2018-2019)
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
          Căn cứ thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường THPT Trường Chinh năm học 2018-2019 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).
          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  
Nơi  nhận:
-  Như điều 3 (để t/h)
-  Lưu VT
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
 
                      Đặng Thanh Lê 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo quyết định số: 09 /QĐ-THPT ngày 20 tháng 8 năm 2018
của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
          1. Đặng Thanh Lê - Hiệu trưởng
1.1. Chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT Lâm Đồng, UBND Huyện Di Linh về toàn bộ hoạt động của nhà trường;
1.2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các phiên họp của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh toàn trường;
1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:
- Công tác tổ chức, tư tưởng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
- Tài chính, kế hoạch;
- Các vấn đề liên quan đến học sinh,( phê duyệt học bạ các khối lớp, chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…);
- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng;
- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học;
- Quản lý hồ sơ CB, GV, NV;
- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường;
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định;
- Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
 - Phụ trách, chỉ đạo các môn: Vật lý, Ngữ văn, Sinh vật, Địa lý và CN lý.
 2. Hồ Quang Tuyến - Phó Hiệu trưởng
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
2.1. Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn;
- Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, dạy học tự chọn;
- Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn.,(Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, KH của tổ chuyên môn, Sổ điểm lớp, KH giảng dạy của GV ...);
2.2. Phụ trách công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học;
2.3. Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn. Phụ trách phân hệ VMIS; Phân hệ quản lý học sinh; Phân hệ quản lý điểm của phần mềm VNPT;
2.4. Công tác Giáo dục ngoài giờ, GD hướng nghiệp, dạy nghề, công tác Y tế học đường và các tổ chức XH khác (Đoàn, Chữ thập đỏ, Khuyến học…);
2.5. Chỉ đạo thực hiện công tác Thư viện. Phụ trách phân hệ: Quản lý thư viện của phần mềm V.EMIS;
2.6. Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, Phụ trách công tác phổ cập giáo dục. Hướng dẫn, tổ chức các hội thi: Giáo viên giỏi, học sinh giỏi;
2.7. Quản lý, lưu trữ, nhận và cùng GVCN trao trả các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của học sinh;
2.8. Phụ trách mảng bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, Phụ trách, chỉ đạo các môn: Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, TD-QP;
       2.9.Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng;
2.10.Làm một số công việc khác, thực hiện một số báo cáo khi được Hiệu truởng – Bí thư chi bộ ủy quyền;
       2.11.Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường .
 
    3. - Lưu văn Hanh - Phó Hiệu trưởng
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
3.1. Phụ trách chỉ đạo công tác Lao động- vệ sinh trường lớp, thể dục thể thao; phụ trách ba công khai, trật tự nền nếp, (quản lý tổ trật tự nội vụ, xử lý kỷ luật học sinh);
      3.2. Phụ trách theo dõi cơ sở vật chất nhà trường. Phụ trách phân hệ: Quản lý thiết bị trường học của phần mềm V.EMIS;
       3.3. Phụ trách thi khoa học kỹ thuật của nhà trường;
34. Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường;
3.5. Phụ trách, chỉ đạo các môn: Hóa học, Toán, Công dân, CN Sinh;
3.6. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên, học của học sinh, quản lý tổ hành chin;,
3.7. Chịu trách nhiệm và hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp của học sinh;
3.8.Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng;
3.9. Phụ trách chính mảng kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường;
3.10.Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng – Bí thư chi bộ ủy quyền;
3.11.Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường .
 4. Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn,
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
4.1. Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn;
4.2. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và sơ kết, tổng kết các cuộc vận động và phong trào thi đua ;
4.3. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường;
4.4. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của nhà trường;
4.5. Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền;
4.6. Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng – Bí thư chi bộ phân công
 
 5. Dương Văn Hòa - Bí thư Đoàn trường
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
5.1. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM;
5.2.Tham gia cùng Chủ Tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”;
5.3. Kết hợp cùng các PHT duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn;
5.4. Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đoàn,
       5.5. Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường;
5.6.Phụ trách mảng kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường;
5.7. Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.
6. Đỗ Quang Đông -  Phó BTĐT - Thư ký Hội đồng giáo dục
6.1. Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường;
6.2. Soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường;
6.3. Thống kê, tổng hợp các số liệu;
6.4. Cùng BTĐT thực hiện kế hoạch công tác Đoàn trường;
6.5. Quản trị mạng ( phụ trách chính trang website nhà trường );
6.6  Phụ trách công tác thông tin tuyên tuyền bằng dữ liệu và hình ảnh các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn.
 
  7. Tổ trưởng, nhóm trưởng tổ chuyên môn
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
7.1. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên;
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác;
- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác;
- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động day học của giáo viên, học sinh;
- Thành viên ban kiểm định chất lượng giáo dục.
7.2. Nhóm trưởng tổ chuyên môn.
- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ;
- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn;
-  Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền;
7.3. Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
 
  8. Trần thị Linh
Phụ trách thiết bị giáo dục.(Mở sổ theo dõi mượn, trả, tổng hợp số liệu sử dụng ĐDDD, phân loại thiết bị, xử lý số thiết bị đã hỏng theo đúng quy định, đề nghị mua sắm bổ sung…);     
-   Thời gian trực 8 tiếng trong ngày; nghỉ ngày thứ bảy;
Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.       
9. Nguyễn Như Quỳnh:
9.1 Phụ trách công tác Y tế trường học;
9.2 Lập kế hoạch hoạy động y tế trong nhà trường;9.3 Thực hiện pho to các loại giấy tờ, đề thi;
9.4 Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công;
10. R’ Jô Thừm:
10.1 Phụ trách công tác thư viện nhà trường;
10.2 Lập kế hoạch hoạy động thư viện trong nhà trườn;
10.3 Làm công tác thủ quỹ;
10.4 Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
     11. Đoàn thị Liên - Kế toán, Tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng,
11.1. Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường;
11.2. Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách;
11.3. Phụ trách công việc của cán bộ văn thư theo quy định của ngành; Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và trong hồ sơ của nhà trường. Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến (Các loại công văn phải chuyển trực tiếp không qua hộp thư; trên công văn lưu phải có bút phê của Hiệu trưởng).
11.4. Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành;
11.5. Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường;
11.6. Có kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm;
11.7. Theo dõi và cập nhật số Bảo hiểm của CBGV NV trong trường;
11.8. Thành viên ban kiểm định chất lượng giáo dục.
       11.9. Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
   12. Giáo viên chủ nhiệm
12.1. Quản lý, giáo dục học sinh lớp do mình phụ trách;
12.2. Lên kế hoạch chủ nhiệm từ đầu năm, nắm bắt tình hình học lực, hạnh kiểm từng em để có biện pháp tác động thích hợp;
12.3. Nộp báo cáo đúng thời gian quy định, xếp loại học lực, hạnh kiểm trong từng học kỳ và cả năm;
12.4. Có biện pháp tác động giúp học sinh học tốt các bộ môn, chịu trách nhiệm trước BGH về việc duy trì sĩ số học sinh;
12.5. Tư vấn cho học sinh trong việc chọn ban thi, chọn nghề;
       12.6. Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công,
13. Giáo viên bộ môn
13.1 Thực hiện dạy học theo kế hoạch.
 13.2Thực hiện Phân công chuyên môn,
 13.3 Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, ... để thực hiện nhệm vụ giáo dục toàn diện học sinh,
13.4Tham gia các công việc khác khi được phân công,
 
14.Lê thị Ly Ngọc
14.1 Phụ trách công tác đòan thanh niên chi đoàn giáo viên;
14.2 Trưởng ban văn nghệ; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng vể phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường;
 14.3 Lên kế hoạch triển khai tập văn nghệ cho toàn trường trong các ngày lễ lớn;
 14.4 Lên kế hoạch tập các bài hát cho học sinh, giáo viên.
 
15.Bảo vệ
     15.1   Trực 24/24 trong những ngày thường, đặc biệt là dịp lễ, tết;
     15.2 Bảo vệ tốt cơ sở vật chất nhà trường, Bảo vệ tài sản của học sinh, giáo viên, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác một cách vui vẻ, lịch sự, cấm không cho các tổ chức, cá nhân vào bán sản phẩm trong nhà trường;
      15.3 Tưới, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, tu sửa hệ thống điện, nước và hư hỏng nhỏ, thường xuyên bơm nước sinh hoạt đầy đủ trong nhà trường;
15.4 Tham gia công tác bảo quản, xử lý hồ bơi;
15.5 Làm các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
16.Tạp vụ
16.1 Thường xuyên vệ sinh các khu vực công trong nhà trường,
16.2 Lau chùi bàn ghế các phòng làm việc công hằng ngày,
16.3 Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ phòng vệ sinh giáo viên, các cầu thang, mua sắm trang thiết bị phục vụ như: găng tay, giấy vệ sinh, giỏ rác, thùng đựng nước…
16.4 Thường xuyên phục vụ nước uống cho giáo viên,
16.5 Làm các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công,
 
Chú ý:
          Mọi CBGV CNV và học sinh trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.
          Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung).
                                                                 
 
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             (đã ký)
 
  
 
 
                                                                                     ĐẶNG THANH LÊ
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây