Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 24/10/2018 21:17
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
           Số: 07/KH-THPTTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Di Linh, ngày 15 tháng 10 năm 2018
   
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018 - 2019
 
 
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 1869/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 201 -2019;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2018-2019. Trường  THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao chuyên môn ,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác pháp chế; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ làm công tác pháp chế.
- Nâng cao nhận thức của CBCCVC trong việc tìm hiểu và thự hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT); góp phần giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giáo dục, đảm bảo hỗ trợ pháp lý cần thiết đối với CBCCVC, học sinh toàn trường.
2. Yêu cầu
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL; lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phát huy vai trò đội ngũ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế tại nhà trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư Pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư Pháp giai đoạn 2015-2020.
2. Thực hiện rà soát các văn bản QPPL vầ giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Tổ chức góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
 - Phân công CB-GV-NV  phụ trách công tác pháp chế của nhà trường (theo quyết định).
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho CB-GV-NV kiêm nhiệm làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
 2. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
- Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.
3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.
- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.
4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Lồng ghép trong họp Hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt lớp, tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017.
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
- Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội,… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
- Phối hợp Đoàn thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CB-GV-NV và HS của nhà trường.
- Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường.
- Thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng theo qui định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và thực hiện báo cáo cuối năm học (trước 30/5/2019)  theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 của trường THPT Trường Chinh. Yêu cầu các toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên  và học sinh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời trực tiếp về Hiệu trưởng để được hướng dẫn, giải quyết./.    
 Nơi nhận:
- VP Sở GDĐT (báo cáo);
- CB-GV-CNV và HS toàn trường;
- Lưu: VT.     
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đặng Thanh Lê
 
 
          SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
 
 
           Số: 23/QĐ-THPT TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
          Di Linh, ngày 15 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ pháp chế trường THPT Trường Chinh năm học 2018-2019
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Căn cứ điều 19, điều 20 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;    
Căn cứ kế hoạch số 07/KH-THPT TC ngày 15/10/2018 của của trường THPT Trường Chinh về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2018;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay thành lập Tổ pháp chế trường THPT Trường Chinh năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên sau: (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Tổ pháp chế trường học có nhiệm vụ:
- Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của các cơ quan cấp trên theo yêu cầu;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị cho cán bộ, giáo viên, học sinh; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và đề xuất xử lý vi phạm;
- Rà soát, tham mưu việc ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, đến đúng qui định;
- Các nội dung khác liên quan đến hoạt động pháp chế trường học.
Điều 3. Các tổ chức và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                          
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.     
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Đặng Thanh Lê
 
 
 
 
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
DANH SÁCH TỔ PHÁP CHẾ TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
NĂM HỌC 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số23/QĐ- THPT TC ngày 15/10/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
                                                                                 
TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Đặng Thanh Lê Hiệu trưởng Tổ trưởng
2 Hồ Quang Tuyến Phó hiệu trưởng Tổ phó
3 Lưu Văn Hanh Phó hiệu trưởng Tổ phó
4 Nguyễn Văn Khải CTCĐ - TT tổ Toán Tin Tổ viên
5 Dương Văn Hòa Bí thư Đoàn trường Tổ viên
6 Đỗ Quang Đông Thư ký hội đồng Tổ viên
7 Phạm Văn Chinh TT tổ Hóa-TD-GDQP Tổ viên
8 Ka Moul Huy TT tổ Sinh-Lý-CN Tổ viên
9 Phan Thị Lệ Huyền TT tổ Văn-Sử-GDCD Tổ viên
10 Lê Thị Vân TT tổ Anh-Địa Tổ viên
11 Đoàn Thị Liên TT tổ Văn phòng Tổ viên
(Danh sách có 11 CB-GV-NV)


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây